امتیاز‌های نیلوفر نیک کار

بازدید
١٣
امتیاز کل
٤,٢٩٦
کل مدال ها
٧٥
طلا
١
نقره
٣٩
برنز
٣٥
٤٤٦
×
١٠
=
٤,٤٦٠
٨٢
×
=
-١٦٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٢٩٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٤٤٦
×
١٠
=
٤,٤٦٠
٨٢
×
=
-١٦٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٢٩٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠