self concept


رجوع شود به: self-image

پیشنهاد کاربران

خود اگاهی
خود انگاره
خود پنداره
The particular view that we have of ourselves
خویشتن پنداری، خود پنداره
خودپنداشت
خود انگاره، خودپنداره
[روانشناسی] خودپنداره، خودانگاره
خود نگاری
خودپندارانه
مجموعه ویژگیها ، توانائیها ، نگرشها و ارزشهایی که فرد معتقد است او را توصیف می کنند ، خودانگاره
خود پنداره
تصویر ذهنی که از خود دارد یا داریم
همون self image
خود آگاهی
تصویر ذهنی . تصویر ذهنی ای که هر کسی از خود دارد . دو نوع است : positive self - concept and. Negative self - concept . معادل self - concept = self - image
self - concept ( روان‏شناسی )
واژه مصوب: خودپنداره
تعریف: تصور فرد از خویش و قضاوتی که وی دربارة ارزش ها و توانایی ها و اهداف خود دارد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما