مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbow dye١٩:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٢قرمزدانه مکزیکی گزارش
0 | 0
anachronistically١٧:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٢اشتباه تاریخیگزارش
0 | 0
self fulfilling prophecy١٧:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٢پیش گویی خودمحقق کنندهگزارش
2 | 0
cross cutting١٧:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢١متلاقیگزارش
2 | 0
rootlessness١٥:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢١بی ریشه بودنگزارش
2 | 0
spellbinding١١:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٠محسورکنندهگزارش
5 | 1
prizing٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/١١/١٧بها گذاردن برگزارش
0 | 0
ethnographer١٨:٠٧ - ١٣٩٨/١١/١٧قوم نگارگزارش
9 | 0
oil lamp١٨:٥١ - ١٣٩٨/١١/١٦چراغ موشیگزارش
2 | 1
solipsism١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١١/١٥خودتنهاانگاریگزارش
2 | 0
epigraphy١٠:١٢ - ١٣٩٨/١١/١٥کتیبه شناسیگزارش
0 | 0
to this١٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/١٤به این منظورگزارش
5 | 0
waster١٠:١٤ - ١٣٩٨/١١/١٢ضایعاتگزارش
2 | 0
prematurely١٢:١٤ - ١٣٩٨/١١/١١پیش از موعدگزارش
14 | 1
harassed١٧:٢٥ - ١٣٩٨/١١/١٠بستوه آوردنگزارش
5 | 1
opium for the masses١٢:١٣ - ١٣٩٨/١١/١٠افیون توده ها گزارش
2 | 0
troublesome٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/١١/١٠دردسر سازگزارش
7 | 0
disenchantment٢٣:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٨یاسگزارش
7 | 0
no further٢١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٠٨کافیستگزارش
5 | 0
for the most part١٠:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٠٨در اکثر مواردگزارش
30 | 1
supremacism٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٧برترپنداریگزارش
2 | 0
double consciousness٢١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٠٦خودآگاهی دوگانهگزارش
0 | 0
bureaucratization٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٠٥دیوانی شدنگزارش
2 | 0
self isolation٠٩:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٠٥خودانزواییگزارش
2 | 0
juxtaposing٢١:٣١ - ١٣٩٨/١١/٠٤پهلوی هم گذاشتنگزارش
5 | 0
systematizer١٦:٢٣ - ١٣٩٨/١١/٠٤سامانه پردازگزارش
2 | 0
subtype١٦:٢١ - ١٣٩٨/١١/٠٤زیرگونهگزارش
9 | 1
unchallengeable١٦:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٤انکارناپذیرگزارش
5 | 0
synonymously١٥:١٧ - ١٣٩٨/١١/٠٤مترادفگزارش
5 | 1
absent mindedness١٤:٥٤ - ١٣٩٨/١١/٠٣حواس پرتیگزارش
7 | 0
settling١٢:٤٨ - ١٣٩٨/١١/٠١اسکان، اقامت، مقیم شدنگزارش
12 | 1
unspoken١٢:٣٦ - ١٣٩٨/١١/٠١نا گفتهگزارش
23 | 0
ethnomethodology١٠:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٠١روش شناسی قومیگزارش
12 | 0
returns to scale٠٩:٢٦ - ١٣٩٨/١١/٠١بازدهی به مقیاسگزارش
0 | 0
subheading٠٩:٠٢ - ١٣٩٨/١١/٠١سرفصل های فرعیگزارش
14 | 0
expected utility١٩:٣٩ - ١٣٩٨/١٠/٣٠مطلوبیت مورد انتظارگزارش
2 | 0
afflict١٦:٢٢ - ١٣٩٨/١٠/٣٠دچار مشکل کردنگزارش
18 | 0
foreshortened٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢٩کوتاه نماگزارش
0 | 1
frontside٠٩:٠٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٩مقابلگزارش
7 | 0
tautologically١٧:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٢٨تکرار بیهودهگزارش
2 | 0
imputed١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٦انتسابیگزارش
7 | 0
equating١٤:٤٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٦مساوی پنداشتنگزارش
5 | 0
collective good١٧:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٤خیر مشترک، خیر عمومی، منافع جمعیگزارش
2 | 0
class conflict١٦:٠٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٤مبارزه طبقاتیگزارش
2 | 0
public authority١٩:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٢٣مرجع دولتیگزارش
12 | 1
manual labour١١:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢٣کار دستیگزارش
2 | 0
come way١٦:٠٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٢come one's way اتفاق افتادن یا در دسترس قرار گرفتنگزارش
7 | 0
postrevolutionary١٧:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٢١پس از انقلابگزارش
0 | 0
no mean feat٠٩:٣١ - ١٣٩٨/١٠/٢١بسیار دشوارگزارش
2 | 1
sense of self١٦:٤٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٠خودانگارهگزارش
9 | 0