مرتضی بزرگیان

مرتضی بزرگیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbabyhood١٢:٥٠ - ١٣٩٨/١٢/١٣شیرخوارگی گزارش
0 | 1
minimizing١٩:٠١ - ١٣٩٨/١٢/١٢کوچک شمردن گزارش
7 | 0
psychological distress١٢:٢١ - ١٣٩٨/١٢/١٢رنج روانی گزارش
2 | 0
peristalsis١٩:٢٦ - ١٣٩٨/١٢/١١حرکات لوله گوارشگزارش
2 | 1
conjoint١٠:٤٨ - ١٣٩٨/١٢/١١مشترک گزارش
2 | 0
move on١١:٤٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٧گذشتن از . . .گزارش
12 | 0
collective noun١٨:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٠٦اسم جمع گزارش
5 | 0
wholistic١٦:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٦کل گرایانه گزارش
0 | 0
refreshingly١١:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٠٥نیرو بخش، تازه کنندهگزارش
5 | 0
dumbfounded٢٣:٠٠ - ١٣٩٨/١٢/٠٤مات و مبهوتگزارش
18 | 0
brutalization٠٩:١٨ - ١٣٩٨/١٢/٠٣وحشی گریگزارش
0 | 0
hallucinogenic١٦:١٦ - ١٣٩٨/١٢/٠٢توهم زا گزارش
14 | 0
on the money٢١:٣٤ - ١٣٩٨/١١/٣٠accurate, correctگزارش
7 | 0
strongly worded٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/١١/٢٩شدید اللحنگزارش
7 | 0
irrefutably١٤:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٧انکارناپذیرگزارش
7 | 0
paradise lost٠٩:٠٤ - ١٣٩٨/١١/٢٧بهشت گمشدهگزارش
2 | 0
self creation٢١:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٢٦خودآفرینیگزارش
9 | 0
streetscape١٥:٢٤ - ١٣٩٨/١١/٢٦نمای خیابانگزارش
2 | 1
civically٠٨:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٦از لحاظ مدنیگزارش
5 | 0
glocalization١٨:٠٩ - ١٣٩٨/١١/٢٥جهان محلی شدنگزارش
5 | 1
one parent family٠٩:٢٩ - ١٣٩٨/١١/٢٥خانواده تک سرپرست گزارش
0 | 0
communitarianism١٩:٣٨ - ١٣٩٨/١١/٢٤اجتماع گراییگزارش
2 | 0
if not١٥:٣٧ - ١٣٩٨/١١/٢٤شاید حتیگزارش
46 | 1
opulence١٥:٠٣ - ١٣٩٨/١١/٢٤ثروت، تمولگزارش
7 | 0
postindustrial١١:١٠ - ١٣٩٨/١١/٢٤پساصنعتیگزارش
7 | 0
singularism٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/١١/٢٣مفردگراییگزارش
0 | 0
macrosociological٢١:٣٥ - ١٣٩٨/١١/٢٣جامعه شناختی کلانگزارش
5 | 0
superpatriotic١١:٤٢ - ١٣٩٨/١١/٢٣فوق العاده میهن پرستگزارش
0 | 0
evolving١٠:٤٦ - ١٣٩٨/١١/٢٣روبه تکاملگزارش
16 | 0
bow dye١٩:٢٠ - ١٣٩٨/١١/٢٢قرمزدانه مکزیکی گزارش
0 | 0
anachronistically١٧:٤١ - ١٣٩٨/١١/٢٢اشتباه تاریخیگزارش
0 | 0
self fulfilling prophecy١٧:١٤ - ١٣٩٨/١١/٢٢پیش گویی خودمحقق کنندهگزارش
2 | 0
cross cutting١٧:١٢ - ١٣٩٨/١١/٢١متلاقیگزارش
2 | 0
rootlessness١٥:٤٠ - ١٣٩٨/١١/٢١بی ریشه بودنگزارش
2 | 0
spellbinding١١:٣٩ - ١٣٩٨/١١/٢٠محسورکنندهگزارش
5 | 1
prizing٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/١١/١٧بها گذاردن برگزارش
0 | 0
ethnographer١٨:٠٧ - ١٣٩٨/١١/١٧قوم نگارگزارش
9 | 0
oil lamp١٨:٥١ - ١٣٩٨/١١/١٦چراغ موشیگزارش
2 | 1
solipsism١٩:٥٣ - ١٣٩٨/١١/١٥خودتنهاانگاریگزارش
2 | 0
epigraphy١٠:١٢ - ١٣٩٨/١١/١٥کتیبه شناسیگزارش
0 | 0
to this١٠:٢١ - ١٣٩٨/١١/١٤به این منظورگزارش
7 | 0
waster١٠:١٤ - ١٣٩٨/١١/١٢ضایعاتگزارش
2 | 0
prematurely١٢:١٤ - ١٣٩٨/١١/١١پیش از موعدگزارش
14 | 1
harassed١٧:٢٥ - ١٣٩٨/١١/١٠بستوه آوردنگزارش
5 | 1
opium for the masses١٢:١٣ - ١٣٩٨/١١/١٠افیون توده ها گزارش
2 | 0
troublesome٠٩:٠٦ - ١٣٩٨/١١/١٠دردسر سازگزارش
7 | 0
disenchantment٢٣:١٨ - ١٣٩٨/١١/٠٨یاسگزارش
7 | 0
no further٢١:١٦ - ١٣٩٨/١١/٠٨کافیستگزارش
5 | 0
for the most part١٠:٥٢ - ١٣٩٨/١١/٠٨در اکثر مواردگزارش
30 | 1
supremacism٠٩:٥٨ - ١٣٩٨/١١/٠٧برترپنداریگزارش
2 | 0