پرسش خود را بپرسید

ترجمه‌ی reel در جمله‌ی زیر

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٧٥

We reel them in

٧٥٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٤٤

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

ترجمه "reel" در جمله "We reel them in" به مورد استفاده و لحن جمله بستگی دارد.

- معانی رایج "reel":
 • جمع کردن: "reel" می تواند به معنی جمع کردن چیزی مانند طناب یا ماهیگیری باشد.
 • به خود جلب کردن: "reel" می تواند به معنی جذب کردن یا به خود جلب کردن کسی یا چیزی باشد.
 • گیج شدن: "reel" می تواند به معنی گیج شدن یا منگ شدن باشد.
 • لرزیدن: "reel" می تواند به معنی لرزیدن یا تلو تلو خوردن باشد.
- در جمله "We reel them in" با توجه به مورد استفاده، "reel" می تواند به یکی از معانی زیر ترجمه شود:1. جمع کردن:
 • ما آنها را جمع می‌کنیم. (برای مثال، اگر در مورد جمع کردن ماهی صحبت می‌کنیم.)
 • 2. به خود جلب کردن:
  • ما آنها را جذب می‌کنیم. (برای مثال، اگر در مورد جذب مشتری صحبت می‌کنیم.)
  • ما آنها را به خود جلب می‌کنیم. (برای مثال، اگر در مورد متقاعد کردن کسی صحبت می‌کنیم.)
  3. گیج شدن:
 • ما آنها را گیج می‌کنیم. (برای مثال، اگر در مورد فریب دادن کسی صحبت می‌کنیم.)
 • 4. لرزیدن:
 • ما آنها را لرزان می‌کنیم. (برای مثال، اگر در مورد ترساندن کسی صحبت می‌کنیم.)
 • برای انتخاب بهترین ترجمه، باید به مورد استفاده و لحن جمله توجه کنید.
  ٦٧,٦٣٨
  طلایی
  ١٠٦
  نقره‌ای
  ٦٩٤
  برنزی
  ٨١١
  تاریخ
  ٢ ماه پیش
   آن‌ها را جذب می‌کنیم  آن‌ها را گیر می‌اندازیم  آن‌ها را به سمت خودمان می‌کشانیم
  ٦٨,٦٤٤
  طلایی
  ١٥
  نقره‌ای
  ٧٩١
  برنزی
  ٦٤٧
  تاریخ
  ٢ ماه پیش

  پاسخ شما