برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jahanaks.blog.ir

http://jahanaks.blog.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 از اول تا آخر کتاب ١٣٩٨/٠٤/٠٦
|

252 اشتباه گرفته شدن (به جای هم) ١٣٩٨/٠٣/١٥
|

253 در تمام مدت ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

254 از قرار معلوم ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

255 a code drummed into him by his father
دستورالعملی (برنامه) که توسط پدرش به او تلقین شده بود
drum into به معنی تلقین کردن، عقیده یا نظر یا باوری ...
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

256 ضد دولت
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

257 در پشت سر برجای گذاشتن ١٣٩٨/٠٣/٠٥
|

258 در یک صف قرار گرفتن
متحد شدن
١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

259 تضعیف کردن (بنیان یا شالوده چیزی) ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

260 فرزند پروری
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

261 بطور نمایان
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

262 واژه "کوییر" یک اصطلاح کلی برای اشاره به افراد "خارج از جنسیت" هست.
به دلیل گستردگی طیف افرادی که در زمره کوییر قرار میگیرند، بهتر هست که به همان ...
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

263 در صورتی که مطلب در مورد یک تفکر ، مکتب، ... باشد، به معنی "پیروان " است ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

264 انجام دادن، اجرا کردن، اعمال کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

265 به چنگ آوردن
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

266 موضع، موقعیت
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

267 در برخی از متون تخصصی، خصوصا متون حقوقی؛
به عنوانِ، از طرفِ، به جای
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

268 به راه افتادن (به صورت ناگهانی)
fireworks went off
آتش بازی به راه افتاد
١٣٩٨/٠٣/٠٣
|

269 در نوشته ها یا بیان های عامیانه خصوصا در فیلم ها، در اکثر موارد به معنی "واقعا" میباشد. ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

270 آزار رسان، آسیب رسان، سوءاستفاده کننده ١٣٩٨/٠٣/٠١
|

271 موقعیت بکر ١٣٩٨/٠٢/٣١
|

272 کج و معوج ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

273 دم دستی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

274 خود اصلاحی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

275 کج فهمی یا کژ فهمی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

276 با توجه به اینکه این واژه بیشتر در زمینه تخصص و مهارت ها کاربرد داره،
ترجمه "چند تخصصی" مناسبتر خواهد بود.
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

277 مشخصه، ویژگی
(گاهی در هنگامی استفاده میشود که قصد نویسنده ایجاد تمایز یا شرح مقایسه ای در خصوص چند مفهوم یا اصطلاح باشد)
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

278 در زبان عامیانه:
تحریک شدن، نشئه شدن و یا هر نوع انگیزشی در راستای لذت بردن، بخصوص لذت جنسی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

279 اصلی، اساسی ١٣٩٧/١١/٢٨
|

280 سرسخت ١٣٩٧/١١/٢٧
|

281 برحذر داشتن ١٣٩٧/١١/٢٦
|

282 واپس گرایی ١٣٩٧/١١/٢٦
|

283 به لحاظ ذهنی ١٣٩٧/١١/٢٥
|

284 سودپایه ١٣٩٧/١١/٢٤
|

285 توزیع مجدد ١٣٩٧/١١/٢٤
|

286 شامل تمام طبقات ١٣٩٧/١١/٢٤
|

287 استحقاق، شایستگی
در حقوق
١٣٩٧/١١/٢٤
|

288 به صراحت ١٣٩٧/١١/٢٤
|

289 نقض کننده ١٣٩٧/١١/٢٤
|

290 تعامل گرایی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

291 معرفت شناختی ١٣٩٧/١١/٠٨
|

292 تنزل یافتن ١٣٩٧/١١/٠٦
|

293 سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری ١٣٩٧/١٠/٢٣
|

294 فی نفسه ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

295 استراق السمع تلفنی ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

296 نقصان، اختلال در عملکرد ١٣٩٧/١٠/٢٢
|

297 تستی در مورد افرادی که مظنون به رانندگی در حالت مستی هستند که از پلیس درخواست می شود.
"قدم زدن و چرخیدن"
در این تست فرد مظنون به مستی باید بر ...
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

298 تستی مربوط به افرادی که مظنون به رانندگی در شرایط مستی هستند.
"تست ایستادن بر روی یک پا"
١٣٩٧/١٠/٢٢
|

299 بیرون از خدمت.
برای مثال پلیسی که در حال انجام وظیفه نیست
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

300 تجلی ١٣٩٧/١٠/٢٠
|