نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٢٨
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٥
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢١٥
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٧٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١