امتیاز‌های lifeyar

بازدید
١
امتیاز کل
٧١,٨٣٤
کل مدال ها
٤٧٩
طلا
١٦
نقره
١٦٤
برنز
٢٩٩
٧,٣٨٥
×
١٠
=
٧٣,٨٥٠
١,٠٢٣
×
=
-٢,٠٤٦
١٦
×
٢
=
٣٢
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧١,٨٣٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧,٣٨٥
×
١٠
=
٧٣,٨٥٠
١,٠٢٣
×
=
-٢,٠٤٦
١٦
×
٢
=
٣٢
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٧١,٨٣٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠