نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
basic training: آموزش مقدماتی
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
targeted: هدفگذاری شده
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
epistemological: معرفت شناختی
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
defendant: خوانده کسی که به عنوان متهم به دادگ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
running: west - running جریان غربی ( در مورد ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
presupposes: پیش فرض کردن
٢ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chicken suit: لباس مرغی لباسی عروسکی شبیه مرغ که ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
non manual backgrounds: کار غیر یَدی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bit: ( عامیانه ) گاز گرفتن she allegedly ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
spitting: تف کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
spitting: تف کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
criminal exposure to hiv: مربوط به قانونی در خصوص آلوده ساختن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
detention officer: این اصطلاح میتونه در برخی از موارد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
prosecutorial: دادستانی prosecutorial region : قل ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
splatter: افشاندن، تقریبا معادل اسپری کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
splatter: افشاندن، تقریبا معادل اسپری کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
determination: برآورد کردن، تعیین کردن، مشخص ساختن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
offender: چون این واژه معمولا پس از اثبات جرم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
commission: ارتکاب commission of the offense: د ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
STI: Sexually Transmitted Infections امر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
STI: Sexually Transmitted Infections امر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
criminalizing: جرم انگاری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
criminalizing: جرم انگاری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
force: force and binding لازم الاجرا و الز ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
islamic revolution anniversary: ترکیب صحیح کلمات که انگلیسی زبانها ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
alleged: ظاهرا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
alleged: ظاهرا
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
screenwriters: فیلمنامه نویس
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
error proof: مصون از خطا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
error proof: مصون از خطا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mine: "زیر و رو کردن" در صورتی که همراه ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
by contrast: "برخلاف انتظار" در ترجمه ی متون حقو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rethought: بازاندیشی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rethought: بازاندیشی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
respondeat superior theory: نظریه مسئولیت آمر یا کارفرما Respo ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
attribution: "نسبت دادن" به طور ویژه در هنگامی ک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dilemma: moral dilemmas معضلات اخلاقی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sanction: مجازات و یا اقدام تنبیهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
death penalty: execution
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
adhere: همخوانی داشتن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tree crack: شکسته شدن درخت و سقوط
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
taking over: مسلط شدن، فرمان را به دست گرفتن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reward: اصطلاحا "یِر به یِر" شدن، تلافی متق ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
for: none for بدون درنظر گرفتنِ
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take more care of them: بیشتر مراقبشون باشید
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
laborer: child labourer کودکان کارگر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
laborer: child labourer کودکان کارگر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
enchilada: the whole enchilada کل داستان یا کل ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
enchilada: the whole enchilada کل داستان یا کل ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
blockbuster: وقتی کتاب یا فیلمی اصطلاحا مثل یک ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
supervillain: یک جنایتکار خیالی با قدرت های فوق ب ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
shore line: لب ساحل
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shore line: لب ساحل
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
relentlessly: به طرز چشمگیری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bump: تصادفا با یک دوست قدیمی ملاقات کردن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
vividly: بوضوح، به طور دقیق، به صراحت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
elusive: این واژه به معنی حالتی هست که در آن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
forewarn: پیش آگاهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
forewarn: پیش آگاهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
slip by: سپری شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slip by: سپری شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
agent provocateur: اخلالگر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ruminator: "دوباره اندیش"
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
essentialism: ذات باوری یا اصالت جوهر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
essentialism: ذات باوری یا اصالت جوهر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
uptick: افزایش کوچک
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
uptick: افزایش کوچک
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
constitute: مشمول شدن، به حساب آمدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tend: The age of child domestic workers t ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
petty trade: دستفروشی، کسب و کار کوچک، خرده فروش ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sidelined: به حاشیه رانده شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sidelined: به حاشیه رانده شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
homesickness: دلتنگی برای وطن دلتنگی برای خانه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
terms and condition: شرایط و ضوابط
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
terms and condition: شرایط و ضوابط
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
condition: شرطی سازی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
aka: معروف به
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
devote: وقف کردن تخصیص دادن ( به طور تمام و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
devote: وقف کردن تخصیص دادن ( به طور تمام و ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
criminal justice: سیستم قضایی کیفری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
open court: دادگاه علنی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
layman: غیر کارشناس در حقوق؛ در مقابل exper ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
layman: غیر کارشناس در حقوق؛ در مقابل exper ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thorough: جامع
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
claim: "جمع کردن" معمولا در بازی های کامپی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
although: به هر حال، در هر صورت
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shades of gray: "سایه های خاکستری" معمولا در زمانی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shades of gray: "سایه های خاکستری" معمولا در زمانی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
trial court: دادگاه بدوی دادگاهی که در آن موارد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
trial court: دادگاه بدوی دادگاهی که در آن موارد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dangerous: مخاطره انگیز
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
while: اگر While در ابتدای یک جمله ترکیبی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
concrete: عینی، ملموس، محسوس
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
foregone: امر مسلم، بدیهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
foregone: امر مسلم، بدیهی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
appearance: تجلی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
off duty: بیرون از خدمت. برای مثال پلیسی که ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
off duty: بیرون از خدمت. برای مثال پلیسی که ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
one leg stand test: تستی مربوط به افرادی که مظنون به را ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
walk and turn test: تستی در مورد افرادی که مظنون به ران ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
impair: نقصان، اختلال در عملکرد
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
wiretap: استراق السمع تلفنی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
per se: فی نفسه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
per se: فی نفسه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
abuse of discretion: سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
epistemological: معرفت شناختی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
epistemological: معرفت شناختی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
interactionism: تعامل گرایی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
breaker: نقض کننده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
explicitly: به صراحت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
across the board: شامل تمام طبقات
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
redistribute: توزیع مجدد
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gainbased: سودپایه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
notionally: به لحاظ ذهنی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
backward: واپس گرایی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
deter: برحذر داشتن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
deter: برحذر داشتن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
avow: سرسخت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get off: در زبان عامیانه: تحریک شدن، نشئه شد ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
profile: مشخصه، ویژگی ( گاهی در هنگامی استف ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
multidisciplinary: با توجه به اینکه این واژه بیشتر در ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
misunderstood: کج فهمی یا کژ فهمی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
self correcting: خود اصلاحی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
self correcting: خود اصلاحی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
convenient: دم دستی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
niche: موقعیت بکر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
abuser: آزار رسان، آسیب رسان، سوءاستفاده کن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
just: در نوشته ها یا بیان های عامیانه خصو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go off: به راه افتادن ( به صورت ناگهانی ) ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
for: در برخی از متون تخصصی، خصوصا متون ح ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ground: موضع، موقعیت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
capture: به چنگ آوردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
flock: در صورتی که مطلب در مورد یک تفکر ، ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
queer: واژه "کوییر" یک اصطلاح کلی برای اشا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
child rearing: فرزند پروری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
child rearing: فرزند پروری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
undercut: تضعیف کردن ( بنیان یا شالوده چیزی )
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
close ranks: در یک صف قرار گرفتن متحد شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
left behind: در پشت سر برجای گذاشتن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
antistatist: ضد دولت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn out: از قرار معلوم
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
all the while: در تمام مدت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
confused: اشتباه گرفته شدن ( به جای هم )
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
from cover to cover: از اول تا آخر کتاب
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
from cover to cover: از اول تا آخر کتاب
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take aside: کنار کشیدن ( کنار کشیدن فردی برای گ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take aside: کنار کشیدن ( کنار کشیدن فردی برای گ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
maladaptive: ناسازگار، ناهمخوان، در برخی موارد ن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
pushover: هالو، پخمه کسی که به راحتی می توان ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
day care: مدد کار ( برای کودک یا بزرگسال )
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
aggressively: به شدت ( برای بیان شدت عمل بکار می ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
social marginality: انزوای اجتماعی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
disintegrated: از هم گسیخته
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
semiosphere: سپهر نشانه ای
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
semiosphere: سپهر نشانه ای
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
microproductivity: ریز بهره وری
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
amount: به منزله، به مثابه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
get out: در حالت عامیانه یعنی "گم شو"
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
in response to: در واکنش به در پاسخ به
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in response to: در واکنش به در پاسخ به
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
willing: راغب، خواستار، پذیرا، مایل
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
self destructive: خود تخریبی خود آسیب رسانی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
self destructive: خود تخریبی خود آسیب رسانی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
manipulate: تعریف کلی این واژه یعنی "انجام دادن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
radically: بطور بنیادی بطور بنیانی بطور اساسی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
electorate: رای دهندگان
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
establish: his reputation established from yea ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
reserve: اندوخته
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
presidency: lost the presidency to someone مق ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
presidency: lost the presidency to someone مق ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
para social: "پاراسوشیال"، روابط یک طرفه، به عنو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
para social: "پاراسوشیال"، روابط یک طرفه، به عنو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dichotomised: دو بخشی شده
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dealignment: رویگردانی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
en masse: همگی، یک جا، دسته جمعی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn to: روی آوردن، متوسل شدن، دست به دامان ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sexualise: جنسی شده
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
break on: شکستن بر سر شکستن بر روی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bring about: موجب شدن، سبب شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
campaigner: "فعال"، مانند فعال حقوق بشر، فعال ا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mainstream: روندکلی، جریان کلی یا جریان اصلی
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
world: عالم، جهان، گیتی، دنیا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
build up: ساختن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
constitute: قلمداد شدن، تلقی شدن، به حساب آمدن، ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
context: بستر، محدوده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subject: در معرض، مشمول، مادونِ
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
psychosocial: روانی - اجتماعی روان اجتماعی روانشن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
affair: امر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
paradoxically: به طوری متناقض
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intractable: رام نشدنی مهار ناپذیر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
untainted: مصون مانده، تباه نشده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
abandoned: رها شدن، ول شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
swell: طغیان
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
swell: swell of anger طغیان خشم
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come from: سرچشمه گرفتن ناشی شدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dignity: شأن، منزلت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
develop: ایجاد کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
and so on: وبه همین منوال
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
arrival: ظهور، پیدایش، ورود
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
statecraft: سیاستمداری، کشور داری
٣ ماه پیش