برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jahanaks.blog.ir

http://jahanaks.blog.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 بنابر ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

202 کیفرخواست ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

203 سوء مدیریت ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

204 "غیر متخصص"
بیشتر در مباحث حقوقی اینچنین معنی می شود
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

205 مطلوب ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

206 محکومیت ناروا ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

207 در داخل ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

208 اشاره کردن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

209 "استماع"
مربوط به دادگاه
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

210 خوانده
کسی که به عنوان متهم به دادگاه فراخوانده میشود
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

211 غیر رام
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

212 مهر و موم شده ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

213 بنیادین ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

214 تا حدی
تا حدودی
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

215 ناخوشایند ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

216 متداول
مرسوم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

217 خبرگی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

218 سیاستمداری، کشور داری ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

219 ظهور، پیدایش، ورود ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

220 وبه همین منوال ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

221 ایجاد کردن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

222 شأن، منزلت ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

223 سرچشمه گرفتن
ناشی شدن
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

224 طغیان ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

225 swell of anger
طغیان خشم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

226 رها شدن، ول شدن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

227 شخصیت ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

228 مصون مانده، تباه نشده ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

229 گلگون ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

230 به طوری که ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

231 رام نشدنی
مهار ناپذیر
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

232 به طوری متناقض ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

233 امر ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

234 حاصل صفر ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

235 روانی- اجتماعی
روان اجتماعی
روانشناختیِ اجتماع
١٣٩٨/٠٩/١٣
|

236 در معرض، مشمول، مادونِ ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

237 فرامرزی
مواردی که مربوط به خارج از مرزهای یک سرزمین می شود
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

238 بستر، محدوده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

239 قلمداد شدن، تلقی شدن، به حساب آمدن، به شمار رفتن/آمدن،
به من منزله چیزی بودن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

240 ساختن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

241 عالم، جهان، گیتی، دنیا ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

242 روندکلی، جریان کلی یا جریان اصلی ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

243 ساده سازی
مختصر سازی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

244 طرفدارِ/موافقِ چیزی یا کسی بودن
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

245 "فعال"، مانند فعال حقوق بشر، فعال انتخاباتی و ...
"کسی که در راستای انجام یک هدفی دست به فعالیت میزند"
تذکر: کاملا باActive متفاوت است
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

246 موجب شدن،‌سبب شدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

247 شکستن بر سر
شکستن بر روی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|

248 جنسی شده ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

249 روی آوردن، متوسل شدن، دست به دامان کسی یا چیزی شدن ١٣٩٨/٠٩/١٢
|

250
idealisation/ idealization
ایده آل سازی
١٣٩٨/٠٩/١٢
|