برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jahanaks.blog.ir

http://jahanaks.blog.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 مخفی کار
پنهانکار
کسی که از دیدگاه دستگاه قضایی چیزی را مخفی می کند
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

152 که در آن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

153 حکم ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

154 حکم، دستور، قرار ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

155 مجرمیت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

156 دست چین کردن
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

157 اقرار، اعتراف ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

158 هفتمین ماه میلادی ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

159 قوه ی قضاییه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

160 کارمند دولت ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

161 کینه توزانه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

162 اجحاف آمیز، غیر سزاوار ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

163 مردم، انسانها ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

164 درست کار، عادل
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

165 کاردینال
لقبی مربوط به یکی از مقامات کلیسای کاتولیک
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

166 نخست، اول از همه
"ارجاع به کسی که کاری را برای اولین بار انجام داده"
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

167 پدید آمدن، آغاز شدن، ناشی شدن ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

168 ذی نفوذ
صاحب نفوذ
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

169 حقوق:
هیئت تحقیق (مشابه هیئت منصفه یا ژوری)
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

170 رد پا یا ریشه ای را یافتن
عموما مربوط به یافتن مصداقی در گذشته، برای چیزی که در حال حاضر وجود دارد
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

171 در علم حقوق
رئیس هیئت منصفه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

172 دلیل و مدرک ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

173 بنابر ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

174 کیفرخواست ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

175 سوء مدیریت ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

176 "غیر متخصص"
بیشتر در مباحث حقوقی اینچنین معنی می شود
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

177 مطلوب ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

178 محکومیت ناروا ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

179 در داخل ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

180 اشاره کردن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

181 "استماع"
مربوط به دادگاه
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

182 خوانده
کسی که به عنوان متهم به دادگاه فراخوانده میشود
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

183 غیر رام
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

184 مهر و موم شده ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

185 بنیادین ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

186 تا حدی
تا حدودی
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

187 ناخوشایند ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

188 متداول
مرسوم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

189 خبرگی ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

190 سیاستمداری، کشور داری ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

191 ظهور، پیدایش، ورود ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

192 وبه همین منوال ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

193 ایجاد کردن ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

194 شأن، منزلت ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

195 سرچشمه گرفتن
ناشی شدن
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

196 طغیان ١٣٩٨/٠٩/١٤
|

197 swell of anger
طغیان خشم
١٣٩٨/٠٩/١٤
|

198 رها شدن، ول شدن ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

199 شخصیت ١٣٩٨/٠٩/١٣
|

200 مصون مانده، تباه نشده ١٣٩٨/٠٩/١٣
|