برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jahanaks.blog.ir

http://jahanaks.blog.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 معادل "جعاله" در فارسی در متون حقوقی ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

102 باز پرداخت ١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

103 عاقل و بالغ در حقوق
sound mind, major
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

104 سلب صلاحیت کردن
disqualified from contracting under law
تحت (طبق) قانون از قرارداد بستن سلب صلاحیت شده است
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

105 درون سازمانی
میان سازمانی
١٣٩٨/٠٩/٢٠
|

106 هر از گاهی
گاه گداری
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

107 ابلاغ کردن

١٣٩٨/٠٩/١٩
|

108 سر و کار داشتن با
رسیدگی کردن به
پرداختن به
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

109 ظاهری
صوری
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

110 متناظر ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

111 اکراه ١٣٩٨/٠٩/١٩
|

112 رویه قضایی
علم حقوق
١٣٩٨/٠٩/١٩
|

113 اصولا، ازنظر اصولی ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

114 در علم منطق به معنی "تمثیل"
معادل فرانسوی: analogie
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

115 ابوعلی سینا
ابن سینا
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

116 مشائیون
مشائیان
"پیروان فلسفه مشاء"
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

117 عرفانی
رازورانه
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

118 اجابت کردن
تبعیت کردن
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

119 صریحا ١٣٩٨/٠٩/١٨
|

120 ملزم
متعهد
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

121 با وجود آنکه
هرچند
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

122 لازم التأدیه شدن
رسیدن به موعدی که باید وجه در نظر گرفته شده برای مثال در یک قرارداد پرداخت گردد
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

123 "حق بیمه"
در صورتی که متن در مورد بیمه و مسئولیت های طرفین بیمه گر و بیمه شونده حرف میزند
١٣٩٨/٠٩/١٨
|

124 پيشين ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

125 موضع:
زمانی که صحبت از بیان نظر یا عقیده یک فرد یا نهاد یا ... است
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

126 تخفیف دادن
فرونشاندن
تکسن دادن
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

127 پیش از موقع ١٣٩٨/٠٩/١٧
|

128 تدلیس
در مباحث حقوقی
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

129 محروم کردن
He deprived of his right to receive the full amount of the deposit
او از حق خود برای دریافت مبلغ کامل ودیعه (بیعانه) محروم شد
١٣٩٨/٠٩/١٧
|

130 بطور یک جانبه
بطور یک طرفه
بطور یک سویه
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

131 منصوب شدن
نصب شدن
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

132 مشاوره ای
مشورتی
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

133 لغو
فسخ
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

134 متوقف کردن ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

135 (میان دو شخص یا دو چیز) اولی ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

136 همراه با
به اضافه
به علاوه
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

137 هم اکنون
در حال حاضر
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

138 غربال کردن
فیلتر کردن
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

139 امور عام المنفعه ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

140 موضوع، مسأله ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

141 پیش دادگاهی
پیش محکمه ای
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

142 از سوی دیگر
در عوض
١٣٩٨/٠٩/١٦
|

143 بخصوص ١٣٩٨/٠٩/١٦
|

144 از جانب
از سوی
از طرف
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

145 طبق، براساس ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

146 جرقه چیزی را زدن
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

147 شرکت، موسسه، بنگاه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

148 در حال جلوس ١٣٩٨/٠٩/١٥
|

149 در علوم سیاسی: استیضاح
در علم حقوق: اعلام جرم، احضار بدادگاه
١٣٩٨/٠٩/١٥
|

150 همدست در توطیه و فتنه ١٣٩٨/٠٩/١٥
|