برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

jahanaks.blog.ir

http://jahanaks.blog.ir

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 کم و بیش ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

52 جدایی ناپذیر ١٣٩٨/١٢/١٧
|

53 در نظر گرفت ١٣٩٨/١٢/١٧
|

54 تدوین ١٣٩٨/١٢/١٧
|

55 صرف نظر از اینکه ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

56 پیشین ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

57 وضعیت روحی ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

58 نظیر
همانند
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

59 خاطر نشان کردن ١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

60 شیادانه
فریبکارانه
١٣٩٨/٠٩/٣٠
|

61 لاینفک
ذاتی
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

62 لزوماً ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

63 تملک کردن
در اختیار گرفتن
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

64 بدین نحو
به همین ترتیب
١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

65 نسبت به، راجع به، در باره ١٣٩٨/٠٩/٢٩
|

66 ظاهرا ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

67 یکسان
همانند
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

68 مشهور، مفروض ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

69 قابل فسخ، قابل ابطال ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

70 تکذیب کردن، رد کردن، مورد اعتراض قرار دادن ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

71 منطق
پایه و اساس
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

72 به لحاظ/به طور نظری
به لحاظ/به طور تئوری
١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

73 لازمه ١٣٩٨/٠٩/٢٨
|

74 رانت خواری ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

75 بطور مؤکد
مؤکدا
١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

76 فرد گرایانه ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

77 بحث برانگیز ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

78 عدم قابلیت بیع ١٣٩٨/٠٩/٢٦
|

79 زیرساخت
شالوده
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

80 بی ربط
نامربوط
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

81 منتقل کردن
انتقال دادن
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

82 عموما در گیلان و مازندران به معنی بارش ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

83 کار
وظیفه
تلاش
عمل
اثر
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

84 استفاده منصفانه
استفاده منصفانه دکترینی در قانون ایالات متحده است که استفاده محدود از مطالب دارای حق نشر (کپی رایت) را بدون نیاز به کسب مجوز برای ...
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

85 موجه دانستن ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

86 نقض
تعدی
١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

87 ولو اینکه ١٣٩٨/٠٩/٢٥
|

88 نامیده شده
موسوم به
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

89 بلکه
اما
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

90 غیر توجیه شده ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

91 مالکیت معنوی/فکری ١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

92 تضاد
تعارض
درگیری
ستیز
١٣٩٨/٠٩/٢٤
|

93 متفاوت از ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

94 جانبداری، تعصب، پیشقدر ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

95 طیف
دامنه
محدوده
١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

96 ناهمگون ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

97 گره گشایی ١٣٩٨/٠٩/٢٣
|

98 مرکزیت ١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

99 ذیربط
مرتبط
١٣٩٨/٠٩/٢٢
|

100 جداگانه
مجزا
١٣٩٨/٠٩/٢١
|