مدال‌های منیره پورصالحی

بازدید
٤٩
امتیاز کل
١٨,٥٣٢
کل مدال ها
٣١٩
طلا
٦
نقره
١٩١
برنز
١٢٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٦٥
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٢
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١٦
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١