امتیاز‌های منیره پورصالحی

بازدید
١٤
امتیاز کل
١٨,٥٣٢
کل مدال ها
٣١٩
طلا
٦
نقره
١٩١
برنز
١٢٢
١,٦٤٨
×
١٠
=
١٦,٤٨٠
١١٩
×
=
-٢٣٨
٢٤٢
×
٢
=
٤٨٤
٩
×
=
٠
×
٢
=
٠
١٢٢
×
١٥
=
١,٨٣٠
١
×
-١٥
=
-١٥
١٨,٥٣٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٢١٨
×
١٠
=
١٢,١٨٠
١١٢
×
=
-٢٢٤
١٦٤
×
٢
=
٣٢٨
٤
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٢٨٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٣٠
×
١٠
=
٤,٣٠٠
٧
×
=
-١٤
٧٨
×
٢
=
١٥٦
٥
×
=
٠
×
٢
=
٠
١٢٢
×
١٥
=
١,٨٣٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٦,٢٥٢