مدال‌های منیره پورصالحی

بازدید
٢٢
امتیاز کل
١٨,٢٤٢
کل مدال ها
٣١٢
طلا
٦
نقره
١٨٨
برنز
١١٨
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پاسخ صحیح

١٠٩
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٥
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٦١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣٢
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١٦
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١