تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

هرگاه حال کبد تباه شد و، ناتوانی بر آن چیرگی یافت، حالتی براى کبد رخ مى‏دهد که پیش‏درآمد بیمارى استسقا است. این حالت را سوء قنیه گویند و به اسم سوء م ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تخم مورد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

با توجه به نسخه کتابخانه ملی که معنی با بهن را بعد از این کلمه آورده و خواص آن که با کتاب قانون مقایسه شده قانون ( ترجمه شرفکندى ) ، ج‏2، ص: 97 معنی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در کتاب هدایه المتعلمین فی طب صفحۀ 615 زموره را نمله خوانده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

خایه‏ را دو بوست بوذ یکی‏ از بیرون‏ سخت و دیکر از اندرون تنک، ان تنک را غرقی کویند. هدایت المتعلمین فی طب ص 600

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اگر بر روی صورت غده باشد و زشت شده باشد آن را دشبد می خوانند. هدایت المتعلمین فی طب صفحه 590

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بر پشت همه این فقرات زوائدیست خارمانند که آنها را شواک و سناسن گویند . خزائن الملوک، ج‏1، ص: 6 زائده خاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تفه: نوعی بلغم است، بفتح تاى مثناة فوقانیه و کسر فا و ها که مسیخ نیز نامند بفتح میم و کسر سین مهمله و یاى مشاة تحتانیه و خاى معجمه و تفاهت که به معنی ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کشاله ران

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

یحیى بن ماسویه وقیه‏ را یازده درم سنک مى‏کوید و بسر سرابیون دوازده درم سنک و جالینوس‏ ایذر یک قوطولی مى‏کوید و قوطولی را هفت وقیه کفته ‏اند. هدایت ال ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

مطنجنه‏ بضم میم قسمی از گوشت پخته است‏ آن گوشت را شرحه‏ شرحه کنند پس با مصالح و نمک در آب جوشانیده در روغن زرد بریان سازند و قدرى پیاز و زیره و دارچ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

* حماما* بفتح حاء مهمله و فتح دو میم و دو الف لغت نبطی است و امامون و امومن نیز کویند * ماهیت ان‏ چند نوع میباشد نوعی نباتی است شجرى مشبک از شاخهاى س ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

عصفور بضمّ عین و سکون صاد مهملتین و ضمّ فا و سکون واو و راى مهمله بفارسی کنجشک و بترکی سرجه نامند برى و اهلی مى‏باشد برى آن در جثه از اهلی بزرکتر و م ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

شیطرج: وى را عصاب به زبان بربرى و به یونانی لیبدیون. و آن انواع بود و بهترین آن صاحب منهاج گوید هندى بود یا بحرى. و مؤلف گوید که امتحان کرده شد بهتر ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

هلیون‏ به فتح ها و سکون لام و ضم یاى مثناة تحتانیه و سکون واو و نون لغت رومى است و به عربى خشب الحیه و به فارسى مارچوبه و اهل مغرب اسفراج و به فرنگى ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

سخن بیهوده گفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

امبروسیا را بطرس و ارطاماسیا نیز می ‏نامند و آن گیاهی است علفی با شاخه‏ هاى زیاد به درازاى سه وجب، برگ آن به برگ سداب شباهت دارد و به ساق آن نزدیک اس ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

در کتاب هدایت المتعلمین فی طب جناب اخوینی این کتاب را به بقراط نسبت داده است. صفحه 435

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

هدایت المتعلمین فی طب : انضام آن است که مجاری به داخل خود کشیده شود بخاطر خشکی یا گرفتگی یا ورم که در تنة مجرای بوجود آید مثل خناق گلو صفحه 192 باری ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

فارح خوردن و این آن است که دو نفر پشت در پشت هم قرار دهند و بغلهای دست یکی با دیگری را در هم می کنند و مثل حمال گاهی این آن را برمی دارد و گاهی آن ای ...

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

کوز هندى که ورا نارجیل خوانند. هدایت المتعلمین فی طب ص 162

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

کوز = جوز یعنی گردو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

غجی یعنی شیر زنه . هدایت المتعلمین فی طب ص 167

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

روینه‏ گیاهى است چند ساله به ارتفاع 100 - 30 سانتى‏متر ساقه آن افراشته، برگها متناوب، باریک، بیضى، دراز، نوک تیز . . . این گیاه در جنگلهاى مناطق معت ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

و به [تدریس ] کندن شکم مشغول می شوم که آن را به یونانی دیسانتری گویند. هدایت المتعلمین فی طب صفحه 403 دیسانتری یعنی اسهال خونی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

کرفس چندین نو است: کوهی، بیابانی، کاشتنی، و نوعی در آب یا کنار آب روید که این نو اخیر از کرفس کاشتنی بزرگتر است و تأثیر هر دو برابر است. نوعی دیگر هس ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

در متن کتاب هدایت المتعلمین صفحه 362 نانخواه و کرویا در کنار هم برای درمان باد شکم ذکر شده پس نانخواه و کرویا یکی نیستند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

برک اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

برک اسبغول [اسفرزه] بخارى اعنی لسان الحمل و آب باران بخورذ. هدایت المتعلمین ص 337

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

اخوینی می گوید : "بقراط می کوید که ذات الریه بیشتر بلغمی بود و ذات الجنب از مرّه یعنی گش‏ " در واقع گش و مره ( صفرا ) را یکی میداند. هدایت المتعلمین ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

کتاب ابیدیمیا مربوط به جالینوس است اخوینی در کتاب هدایت المتعلمین فی طب می فرمایند: "جالینوس به تفسیر این فصل [سل] را از بقراط حکایت میکند در کتاب اب ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

درصفحه 278 متن کتاب هدایت المتعلمین بنام کندر توضیح داده شده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

صفت ذوالخطاطیف. تخم کرفس و انیسون و نانخواه و فقاح الادخر و اصل سوسن و دارصینی و حماما و زراوند طویل و شب یمانى و هزار اسفند و مر صافی و سلیخه و زعفر ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

. روش ساخت شلیثا : قرصی بسیار نیکو برای این بیماری ( صرع ) است ؛ بگیرد شحم حنظل واسطوخودوس و بیضه سگ آبی از هر کدام برابر به وزن یک دِرم ، ایارج فیقر ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار . . . این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 317.

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

شربین:شربین از تیره صنوبر است و ثمرش به ثمر سرو می ماند و از آن زرد تر است درختی است خاردار . . . این درخت را در زبان فارسی اورس گویند قانون ج 2 ص 31 ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

افشره درختی است که آن را شربین می گویند. جلد 2 قانون ابن سینا ص 291

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

فوت کن، نفس بگش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

چو ثولول که بر عضوی پدید آید و ثولول را به شهر من گندمه گویند و چون گوشت فزونی یا ثولول که زندرون بینی روید. ذخیره خوارزمشاهی 6 جلدی چاپ انتشارات سفی ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

بیمارى بوذ کی او را سورنک خوانند و ناصور خوانند و سبب وى خونی بوذ سودائی. هدایت المتعلمین فی طب ص 293

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

نوع دوم ( رمد ) روی تمام قرنیه را می گیرد اما رقیق است مثل ابر کم حجم و این را غمامه می خوانند . هدایت المتعلمین فی طب ص 273

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

دیاقوذا یعنی شراب خشخاش . هدایت المتعلمین فی طب ص 269

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

قرار دهند

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٠

فرار کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢

ودن کوهی که آن را کاکوتی خوانند . هدایت المتعلمن فی طب ص 262

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

گیاهی است از تیره ٔ گندمیان که دارای خوشه های کوچکی میباشد. نباتی است یکساله و دانه های آن مدت مدیدی قادرند که قوه ٔ نمای خود را حفظ نمایند. ؛ زوان . ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

فدم یعنی گنگ . هدایت المتعلمین ص 254

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

و امکان دارد که این بالا آمدن بخارهای بلغَمی غلیظ از معده یا از اندامی دیگر به سمت مغز بر آمده باشند و این شخص در خواب خفه می گردد و این بیماری را در ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

و امکان دارد که این بالا آمدن بخارهای بلغَمی غلیظ از معده یا از اندامی دیگر به سمت مغز بر آمده باشند و این شخص در خواب خفه می گردد و این بیماری را در ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١

این آماسی در ابتدای مغز ، از مایة آمیخته از صفرا و بلغَم است مانند آن تب که آن را غب غیر خالص می خوانند و نشان این بیماری آن است که بیمار به آن می ما ...