تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

فرماندار ، استاندار ( کلمه مربوط به زمان هخامنشیان است )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

آیین ، دین، عبادت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

نمایش بصری ، نگاره بصری ، نگاره دیداری ، ارائه بصری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

زمان سپری شده واقعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

داده ( های ) ذخیره شده

پیشنهاد
٧

پیام های زمانبندی مبتنی بر اولویت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

معیار عدم تقارن در توزیع ( هوش مصنوعی )

پیشنهاد
٦

گرادیان کاهشی تصادفی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

یادگیری فدراسیون یا یادگیری فدرال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

هر دور متوالی دور ( دوره ) پیاپی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

ارز دیجیتالی که روی بستر بلاکچین یک ارز دیگه ایجاد می شود و از بلاکچین آن استفاده می کند ( ارز های دیجیتال )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سطحی، کوته بینانه، متضاد Foresighted

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

قطع شدن آب ( ترکیدگی لوله آب )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

تعمیر لوله کشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کلید واژه اصلی ( سئو )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

منابع تامین شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

فرآیند تامین و راه اندازی منابع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

خالق تصویر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

تاریخ ددلاین، موعد مقرر؛تاریخ اتمام کار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

دلال، کارگزار ( یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بدون مدل ( در یادگیری تقویتی زیاد استفاده می شود )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

زمان تکمیل کار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

آشنا شدن، آشنا کردن

پیشنهاد
٢١

زِ تعارف کم کن و بر مبلغ افزا

پیشنهاد
١٦

تو فقط حرف میزنی، عمل نمیکنی ( تو آدم تو خالی هستی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

تبدیلگر سورس کدی به سورس کد دیگر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

تبدیل گر سورس کد به زبان ماشین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

تابع فعالسازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

فوت و فن، ترفند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

مُفسر ( کامپیوتر )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

بچه مثبت، خرخون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

خوره و دیوونه زندگی دیجیتالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

پیماینده، پیمایشگر ( یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

هزارتو، مارپیچ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

تفاضل موقتی ( یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مستقل از مدل ( یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

کاوش، جست و جو ( یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

دسته بندی، کلاس بندی ( یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

خوشه بندی ( به classification دسته بندی می گوییم )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

وظیفه ادامه دار، کار بدون پایان ( در مبحث یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

انتظار بازگشت ( در بحث یادگیری تقویتی آن انتظاری که میرود عامل بتواند پاداش کسب کند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

پاداش تجمعی ( در بحث یادگیری تقویتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

نرم افزار از پیش ساخته شده ( کامپیوتر ) تکنیک از پیش تعیین شده ( کامپیوتر )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

حجم کاری، بار کاری، فشار کاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

خوشه ها ( کامپیوتر )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

جامع و همه جانبه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

در شطرنج به معنی "تساوی"

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

رُخ ، مهره ای در بازی شطرنج که به شکل قلعه طراحی شده است

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

به موذی گری روباه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

مانند روباه موذی بودن

١