مهندس میرشمس

مهندس میرشمس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtoken١١:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٥ارز دیجیتالی که روی بستر بلاکچین یک ارز دیگه ایجاد می شود و از بلاکچین آن استفاده می کند ( ارز های دیجیتال )گزارش
7 | 0
myopic١٢:٥٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٣سطحی، کوته بینانه، متضاد Foresightedگزارش
2 | 0
fix plumbing١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٦تعمیر لوله کشیگزارش
5 | 0
water not running١٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٦قطع شدن آب ( ترکیدگی لوله آب )گزارش
5 | 0
certain keyword١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٤کلید واژه اصلی ( سئو )گزارش
7 | 0
provisioned resources٠٨:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٠١منابع تامین شدهگزارش
7 | 0
resource provisioning٠٧:٥٨ - ١٣٩٩/١١/٠١فرآیند تامین و راه اندازی منابعگزارش
5 | 0
illustrator٢٣:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٢خالق تصویرگزارش
16 | 1
due date١٦:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٢١تاریخ ددلاین، موعد مقرر؛تاریخ اتمام کارگزارش
23 | 0
broker٢١:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/١٥دلال، کارگزار ( یادگیری تقویتی )گزارش
23 | 0
model free٢١:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/١٥بدون مدل ( در یادگیری تقویتی زیاد استفاده می شود )گزارش
7 | 0
makespan١٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٣زمان تکمیل کارگزارش
48 | 1
acquainted١٣:٠١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣آشنا شدن، آشنا کردنگزارش
57 | 2
talk less and make a move٢٠:٥٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢زِ تعارف کم کن و بر مبلغ افزاگزارش
44 | 1
you are nothing but a flake٢٠:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٢تو فقط حرف میزنی، عمل نمیکنی ( تو آدم تو خالی هستی )گزارش
37 | 1
transpiler٢١:٥١ - ١٣٩٩/٠٣/١١تبدیلگر سورس کدی به سورس کد دیگرگزارش
44 | 1
compiler٢١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/١١تبدیل گر سورس کد به زبان ماشینگزارش
32 | 1
activation function٢٠:٤٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧تابع فعالسازیگزارش
34 | 1
trick١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٧فوت و فن، ترفندگزارش
64 | 1
interpreter١٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦مُفسر ( کامپیوتر )گزارش
34 | 1
nerd٠٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥بچه مثبت، خرخونگزارش
46 | 2
geek٠٠:٢٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥خوره و دیوونه زندگی دیجیتالیگزارش
62 | 1
surfer١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥پیماینده، پیمایشگر ( یادگیری تقویتی )گزارش
39 | 1
maze١٥:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥هزارتو، مارپیچگزارش
53 | 1
temporal difference١٤:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥تفاضل موقتی ( یادگیری تقویتی )گزارش
25 | 1
model free١٤:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥مستقل از مدل ( یادگیری تقویتی )گزارش
21 | 1
exploration١٤:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥کاوش، جست و جو ( یادگیری تقویتی )گزارش
37 | 1
classification٠١:٠٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥دسته بندی، کلاس بندی ( یادگیری تقویتی )گزارش
32 | 1
clustering٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥خوشه بندی ( به classification دسته بندی می گوییم )گزارش
37 | 1
continuous task١٧:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢وظیفه ادامه دار، کار بدون پایان ( در مبحث یادگیری تقویتی )گزارش
32 | 1
expected return١٧:٤٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢انتظار بازگشت ( در بحث یادگیری تقویتی آن انتظاری که میرود عامل بتواند پاداش کسب کند )گزارش
21 | 1
cumulative reward١٧:٢٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢پاداش تجمعی ( در بحث یادگیری تقویتی )گزارش
23 | 1
off the shelf٢٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٤نرم افزار از پیش ساخته شده ( کامپیوتر ) تکنیک از پیش تعیین شده ( کامپیوتر )گزارش
48 | 0
work load١٣:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/١٤حجم کاری، بار کاری، فشار کاریگزارش
55 | 0
clusters١٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٤خوشه ها ( کامپیوتر )گزارش
30 | 0
comperhensive١٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٤جامع و همه جانبهگزارش
41 | 0
draw١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨در شطرنج به معنی "تساوی"گزارش
55 | 1
rook١٥:١٣ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨رُخ ، مهره ای در بازی شطرنج که به شکل قلعه طراحی شده استگزارش
23 | 0
sly as a fox١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤مانند روباه موذی بودنگزارش
30 | 1
sly as a fox١٥:٢٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤به موذی گری روباهگزارش
37 | 1
as wily as a fox١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٢/٠٤به زیرکی روباهگزارش
32 | 0
cloudlet١٤:٢٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٦ابرچه، ابر کوچک، تکه ابرگزارش
30 | 0
on premises١٣:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٦نرم افزاری که در محل خود شرکت و عموماً در دیتا سنتر شرکت قرار دارد برخلاف سرور ابر، تکنولوژی در محل ، برعقارگزارش
69 | 1