برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مهندس میرشمس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خالق تصویر ١٣٩٩/١٠/٢٢
|

2 تاریخ ددلاین،موعد مقرر؛تاریخ اتمام کار ١٣٩٩/١٠/٢١
|

3 دلال،کارگزار(یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/١٠/١٥
|

4 بدون مدل(در یادگیری تقویتی زیاد استفاده می شود) ١٣٩٩/١٠/١٥
|

5 زمان تکمیل کار ١٣٩٩/٠٦/١٣
|

6 آشنا شدن،آشنا کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

7 زِ تعارف کم کن و بر مبلغ افزا ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

8 تو فقط حرف میزنی،عمل نمیکنی(تو آدم تو خالی هستی) ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

9 تبدیلگر سورس کدی به سورس کد دیگر ١٣٩٩/٠٣/١١
|

10 تبدیل گر سورس کد به زبان ماشین ١٣٩٩/٠٣/١١
|

11 تابع فعالسازی ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

12 فوت و فن،ترفند ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

13 مُفسر(کامپیوتر) ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

14 بچه مثبت، خرخون ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

15 خوره و دیوونه زندگی دیجیتالی ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

16 پیماینده،پیمایشگر (یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

17 هزارتو،مارپیچ ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

18 تفاضل موقتی (یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

19 مستقل از مدل (یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

20 کاوش،جست و جو(یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

21 دسته بندی،کلاس بندی(یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

22 خوشه بندی (به classification دسته بندی می گوییم) ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

23 وظیفه ادامه دار،کار بدون پایان (در مبحث یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

24 انتظار بازگشت(در بحث یادگیری تقویتی آن انتظاری که میرود عامل بتواند پاداش کسب کند) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

25 پاداش تجمعی(در بحث یادگیری تقویتی) ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

26 نرم افزار از پیش ساخته شده(کامپیوتر)
تکنیک از پیش تعیین شده(کامپیوتر)
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

27 حجم کاری،بار کاری،فشار کاری ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

28 خوشه ها(کامپیوتر) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

29 جامع و همه جانبه ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

30 در شطرنج به معنی "تساوی" ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

31 رُخ ،مهره ای در بازی شطرنج که به شکل قلعه طراحی شده است ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

32 به موذی گری روباه ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

33 مانند روباه موذی بودن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

34 به زیرکی روباه ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

35 ابرچه،ابر کوچک، تکه ابر ١٣٩٨/٠٨/١٦
|

36 نرم افزاری که در محل خود شرکت و عموماً در دیتا سنتر شرکت قرار دارد برخلاف سرور ابر، تکنولوژی در محل ، برعقار ١٣٩٨/٠٨/١٦
|