امتیاز‌های مهندس میرشمس

بازدید
١٢
امتیاز کل
٩,٦٦٨
کل مدال ها
٨٣
طلا
٠
نقره
٥٠
برنز
٣٣
٩٨٠
×
١٠
=
٩,٨٠٠
٦٦
×
=
-١٣٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٦٦٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩٨٠
×
١٠
=
٩,٨٠٠
٦٦
×
=
-١٣٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٦٦٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠