نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
on premises: نرم افزاری که در محل خود شرکت و عمو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
on premises: نرم افزاری که در محل خود شرکت و عمو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cloudlet: ابرچه، ابر کوچک، تکه ابر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
cloudlet: ابرچه، ابر کوچک، تکه ابر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
as wily as a fox: به زیرکی روباه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
as wily as a fox: به زیرکی روباه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
sly as a fox: به موذی گری روباه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sly as a fox: به موذی گری روباه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sly as a fox: مانند روباه موذی بودن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
rook: رُخ ، مهره ای در بازی شطرنج که به ش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rook: رُخ ، مهره ای در بازی شطرنج که به ش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
draw: در شطرنج به معنی "تساوی"
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
comperhensive: جامع و همه جانبه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
clusters: خوشه ها ( کامپیوتر )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
work load: حجم کاری، بار کاری، فشار کاری
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
off the shelf: نرم افزار از پیش ساخته شده ( کامپیو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cumulative reward: پاداش تجمعی ( در بحث یادگیری تقویتی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cumulative reward: پاداش تجمعی ( در بحث یادگیری تقویتی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
expected return: انتظار بازگشت ( در بحث یادگیری تقوی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
expected return: انتظار بازگشت ( در بحث یادگیری تقوی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
continuous task: وظیفه ادامه دار، کار بدون پایان ( د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
continuous task: وظیفه ادامه دار، کار بدون پایان ( د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
clustering: خوشه بندی ( به classification دسته ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
classification: دسته بندی، کلاس بندی ( یادگیری تقوی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
classification: دسته بندی، کلاس بندی ( یادگیری تقوی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
exploration: کاوش، جست و جو ( یادگیری تقویتی )
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
model free: مستقل از مدل ( یادگیری تقویتی )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
model free: مستقل از مدل ( یادگیری تقویتی )
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
temporal difference: تفاضل موقتی ( یادگیری تقویتی )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
temporal difference: تفاضل موقتی ( یادگیری تقویتی )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
maze: هزارتو، مارپیچ
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
surfer: پیماینده، پیمایشگر ( یادگیری تقویتی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
geek: خوره و دیوونه زندگی دیجیتالی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
nerd: بچه مثبت، خرخون
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
interpreter: مُفسر ( کامپیوتر )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
trick: فوت و فن، ترفند
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
activation function: تابع فعالسازی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
activation function: تابع فعالسازی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
compiler: تبدیل گر سورس کد به زبان ماشین
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
compiler: تبدیل گر سورس کد به زبان ماشین
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
transpiler: تبدیلگر سورس کدی به سورس کد دیگر
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
you are nothing but a flake: تو فقط حرف میزنی، عمل نمیکنی ( تو آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
you are nothing but a flake: تو فقط حرف میزنی، عمل نمیکنی ( تو آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
talk less and make a move: زِ تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
talk less and make a move: زِ تعارف کم کن و بر مبلغ افزا
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
acquainted: آشنا شدن، آشنا کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
makespan: زمان تکمیل کار
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
broker: دلال، کارگزار ( یادگیری تقویتی )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
due date: تاریخ ددلاین، موعد مقرر؛تاریخ اتمام ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
illustrator: خالق تصویر
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
resource provisioning: فرآیند تامین و راه اندازی منابع
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resource provisioning: فرآیند تامین و راه اندازی منابع
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
provisioned resources: منابع تامین شده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
provisioned resources: منابع تامین شده
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
certain keyword: کلید واژه اصلی ( سئو )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
certain keyword: کلید واژه اصلی ( سئو )
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
water not running: قطع شدن آب ( ترکیدگی لوله آب )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
water not running: قطع شدن آب ( ترکیدگی لوله آب )
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fix plumbing: تعمیر لوله کشی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fix plumbing: تعمیر لوله کشی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
myopic: سطحی، کوته بینانه، متضاد Foresighte ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
token: ارز دیجیتالی که روی بستر بلاکچین یک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
successive round: هر دور متوالی دور ( دوره ) پیاپی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
successive round: هر دور متوالی دور ( دوره ) پیاپی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
federated learning: یادگیری فدراسیون یا یادگیری فدرال
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stochastic gradient descent: گرادیان کاهشی تصادفی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stochastic gradient descent: گرادیان کاهشی تصادفی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
skewness: معیار عدم تقارن در توزیع ( هوش مصنو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
skewness: معیار عدم تقارن در توزیع ( هوش مصنو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
priority scheduling messages: پیام های زمانبندی مبتنی بر اولویت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
priority scheduling messages: پیام های زمانبندی مبتنی بر اولویت
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
persisted data: داده ( های ) ذخیره شده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
persisted data: داده ( های ) ذخیره شده
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wall clock time: زمان سپری شده واقعی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wall clock time: زمان سپری شده واقعی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
visual representation: نمایش بصری ، نگاره بصری ، نگاره دید ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
visual representation: نمایش بصری ، نگاره بصری ، نگاره دید ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
worshiping: آیین ، دین، عبادت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
satrapy: فرماندار ، استاندار ( کلمه مربوط به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش