امتیاز‌های Mary.hb

بازدید
٢٢
امتیاز کل
٩,٤١٤
کل مدال ها
١١٣
طلا
١
نقره
٣١
برنز
٨١
٩٤٠
×
١٠
=
٩,٤٠٠
١٢٨
×
=
-٢٥٦
١١٠
×
٢
=
٢٢٠
١٠
×
=
-١٠
٠
×
٢
=
٠
٤
×
١٥
=
٦٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٤١٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩٣٣
×
١٠
=
٩,٣٣٠
١٢٨
×
=
-٢٥٦
١١٠
×
٢
=
٢٢٠
١٠
×
=
-١٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩,٢٨٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٧
×
١٠
=
٧٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٤
×
١٥
=
٦٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣٠