نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٨
نوع مدال

پاسخ صحیح

٤
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٥٤
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٠
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١