نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tie the knot: get married
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
why: بعضی مواقع باید "خب" ترجمه بشه. مثل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hustle: سر کسی شیره مالیدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
power nap: "چرت نیروبخش" خوابی ۲۰ دقیقه ای و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دکل نفتی: oil rig
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ethylene: اتیلن = اتن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
booze: alcoholic drink
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
workmanlike: استادانه done in a way which shows ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unrequited love: unrequited love or other strong fee ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
appetizer: a small dish that you eat at the be ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cane: عصا
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
christian crusade: سازمان جهاد مسیحی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
holy word: کتاب مقدس
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
state department: وزارت امور خارجه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
guardian angel: فرشته ی نگهبان
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
guardian angel: فرشته ی نگهبان
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be on the lookout: شش دونگ حواست رو خوب جمع کن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rigorous: سفت و سخت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
solidity: اقتدار
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
prison labor camp: اردوگاه کار زندان
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
deputy chief: معاون ارشد
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
crew chief: یکی از معانیش میشه "سرکارگر"
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
socialism: جامعه خواهی/ جامعه گرایی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
concise: brief but comprehensive یجورایی می ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
easy peasy lemon squeezy: Easy peasy lemon squeezy is a playf ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hard labor: کار اجباری
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peppa pigs: کاریکاتور و مسخره بازی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ira: جمهوری خواهان ایرلند
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
guideline: دستورالعمل
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
envied: رشک برانگیز
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
macavity: a master criminal who is too clever ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
epiphysis: epi: رو physis: زائده epiphysis: غ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
necessity is the mother of invention: ضرورت و التزام، سرمنشأ اختراعات است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
serp: Search Engine Results Page صفحه نت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
transformation: trans = گذر ، انتقال form = شکل، فر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
falcon: شاهین
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
falcon: شاهین
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
agenda: western agenda = آرمان های غربی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
abode: humble abode = کلبه ی محقر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
responsibility: response = پاسخ ability = توانایی، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fbi: Federal Bureau of Investigation اِ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the very: The very books = همان کتاب ها The ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
lie: واژه ی Lie سه معنی دارد که به شرح ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the very: اگر the very در جمله مرجع نداشت، آن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
before: ۱. قبل از، پیش از ( اگر قبل از یک ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
the same: عبارت the same صفت اشاره به معنای " ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
little: اگر "کمیت نما" بود به شرح زیر ترجمه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lord: پروردگار
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
worship: پرستش
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lavish: اشرافی، اعیانی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a couple of: ۱. دو تا [در علم] ۲. یکی دوتا / چند ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
lifelike: like = وش، فش ، وار، وند، آسا، سا، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
alternative: * اگر "صفت" باشد: ۱. دیگر ۲. جایگز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
alternative: My alternative choices are not good ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
objective: * اگر "صفت" باشد: ۱. ملموس ۲. عینی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
handsfree: واژه ی "دست آزاد" ترجمه غلط و اشتبا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
eternity: from eternity = از ازل to infinity ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kindy: short for kindergarten
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
day school: a private school taking day student ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
grammar school: a state - maintained secondary scho ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
academe: any place of learning, such as a co ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
aqi: Air Quality Index = شاخص کیفیت هوا
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مفاد: تلفظ: mofad ، مُفاد
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
respawn: re = از نو، دوباره، پس، باز هم، باز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فتق: برآمدگی ای که در اثر خارج شدن قسمتی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
neurogenesis: neuro = نورون، سلول عصبی genesis= ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
macula: لکه زرد در چشم یا همون Focal Point
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
denial protocol: پروتکلِ انهدام خودکار
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
leave someone speechless: کسی را انگشت به دهان / هاج و واج گذ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
riddle: something that you do not understan ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
variant: سویه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
greater good: مصلحت عموم
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
life hutch: کابین نجات
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gem: گوهر یا جواهر ( Gem ) ، شامل سنگ ها ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
be right back: زودی میام!
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
looker: خوش تیپ
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cheesy: خَز
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bobblehead: "سر ورجه وورجه ای" یا "سرحبابی"، که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sheepish: A sheepish girl = A sheep ish girl ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flood: a very large amount of water that c ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
annulment: فسخ نامه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
annulment: فسخ نامه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
olivine: زِبَرجَد
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
your highness: اعلی حضرت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
b c e: Before the Common Era پیش از دوران ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cfc: Chloro Fluoro Carbon کلرو - فلوئو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ibis: Internet - Based Information System ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
well cooked: خوش پخت ترجمه اشتباهی برای این عبار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ufo: UFO = Unidentified Flying Object O ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thirties: سی و اندی سالگی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
مرحم: مرهم به معنای دوا و دارو و . . . اس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
loud and clear: واضح و روشن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
corny: corny joke = جوک لوس و بی مزه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sugar pop: پاپا شکری!
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فرهنگ: فرهنگ ( culture ) به مجموعه ی افکار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
have a lie in: تا لنگ ظهر خوابیدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
OP: OP = overpowered over = فوق، مافوق ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dbaa: Don't Be an Asshole
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dbaa: Don't Be an Asshole
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
conglomerate company: شرکت خوشه ای
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سنخیت: هم خوانی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hummingbird: مرغ شهدخوار
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
brokeback: Homoerotic; homosexual, gay
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
obssesive: املای درستش obsessive هست.
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
body bag: کفن، مرده پوش
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chicken coop: لانه مرغ
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i've been made: لو رفتم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sip: one more sip = یه قلپ دیگه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
slippery slope: If someone is on a slippery slope, ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
substrate: [زیست شناسی] پیش ماده ترکیباتی که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
codon: code = رمز = توالی سه نوکلئوتیدی در ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سنا: ♦️ واژگان هم آوا را اشتباه نگیریم: ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rhetorical question: استفهام انکاری / پرسش تاکیدی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
behold: زنهار
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
epoch: عهد ( دور ) = epoch دوره = period ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
era: عهد ( دور ) = epoch دوره = period ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
eon: عهد ( دور ) = epoch دوره = period ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
eon: عهد ( دور ) = epoch دوره = period ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dynamic: این یک عصر پرتکاپو در تاریخ است.
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
abandon: خانواده ها مجبور به رهاکردن روستایی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش