امتیاز‌های 🖤MANI🖤

بازدید
١١
امتیاز کل
٥١,١٩٠
کل مدال ها
٥١٩
طلا
٧
نقره
١٦٩
برنز
٣٤٣
٥,٢٩٥
×
١٠
=
٥٢,٩٥٠
٨٨٩
×
=
-١,٧٧٨
١٣
×
٢
=
٢٦
٨
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥١,١٩٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥,٢٩٥
×
١٠
=
٥٢,٩٥٠
٨٨٩
×
=
-١,٧٧٨
١١
×
٢
=
٢٢
٨
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٥١,١٨٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤