امتیاز‌های 🖤MANI🖤

بازدید
١
امتیاز کل
٤٩,٦٤٢
کل مدال ها
٥٠٧
طلا
٧
نقره
١٦٦
برنز
٣٣٤
٥,١٣٨
×
١٠
=
٥١,٣٨٠
٨٧٨
×
=
-١,٧٥٦
١٣
×
٢
=
٢٦
٨
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٩,٦٤٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥,١٣٨
×
١٠
=
٥١,٣٨٠
٨٧٨
×
=
-١,٧٥٦
١١
×
٢
=
٢٢
٨
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٤٩,٦٣٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٢
×
٢
=
٤
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤