نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٣
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٩٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧٢
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٤٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٨٩
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١