نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
obtainer: به دست آورنده شخصی که به دست می آور ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
event: ۱. رویداد / رخداد / حادثه ۲. نتیجه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
discard: ۱. کنار گذاشتن / کنار انداختن ۲. دو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
microbiome: اجتماع میکروارگانیسم ها
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
promptless: کند ، غیرسریع
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
productive: اثربخش
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scorch: ۱. سوزاندن ملایم ۲. خشکاندن ۳. شدید ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
soothe: ۱. ساکت کردن ۲. آرام کردن ۳. آرامش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sympathetic: ۱. داشتن یا نشان دادن احساسات مهربا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طباق: آرایهٔ تضاد
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طباق: آرایهٔ تضاد
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
redeem: ۱. بازخریدن / پس خریدن ۲. بازپرداخت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
redemptively: نجات بخشانانه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
redemptionism: [الهیات]: باوری که همه انسان ها از ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
resume: ۱. دوباره شروع کردن ۲. ادامه دادن ۳ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
resumable: دنباله دار
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
resumer: از سرگیرنده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
disharmonic: ناموزون
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
harmoniously: هماهنگ گونه متوازن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
harmony: ۱. هماهنگی ۲. صدای شیرین و موزون ۳ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
refrainment: پرهیز
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
refrainer: پرهیزگار
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
narcotize: بی حس کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
heir: The rightful heir = جانشین راستین / ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
majestic: ۱. بزرگ/ عظیم / با عظمت ۲. شریف ۳. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
majestically: ۱. شریفانه ۲. عزتمندانه ۳. شاهانه ۴ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
majesty: ۱. بزرگی / عظمت ۲. عزت ۳. شکوه ۴. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
grappling: گلاویز شدن هم معنی میده فکر کنم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bmr: basal metabolic rate = میزان متابول ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bmr: basal metabolic rate = میزان متابول ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hilum: ناف کلیه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
vandalous: ویرانگر، مخرب
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
abidable: قابل تحمل قابل پذیرش قابل اقامت
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
unifiedly: متحدانه به طور یکپارچه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
summiteer: عضوی از اجلاس سران
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
acu: Anti - Crime Unit
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
kneecap: شکستن زانو ها ( ی یک شخص ) ، که معم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kneecapper: زانوشکن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dejected: ۱. با روحیه پایین ۲. غمگین / اندوهگ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
folate: فولیک اسید = ویتامین B9
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
obediency: فرمانبرداری
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
recedingly: While receding or moving away هنگام ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
receding chin: چانه فرورفته
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subject: زیردست
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tyrant: ۱. حاکم ظالم یا غیرمنصف ۲. ارباب ظا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
edema: تورم بخش هایی از بدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
edema: تورم بخش هایی از بدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
verdict: ۱. نظر هیئت منصفه ۲. قضاوت ۳. رأی ۴ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
verdictive: داشتن نیروی واهی برای صدور حکم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
unearth: ۱. حفر کردن ۲. کشف کردن ۳. پی بردن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
departer: عازم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
depart: ۱. دور شدن ۲. ترک کردن ۳. روی گردان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
coincide: ۱. از نظر فضا، مکان یکسانی را اشغال ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
coincidence: ۱. مطابقت ۲. هماهنگی ۳. هم مکانی ۴. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
debtless: بدون بدهی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
legible: ۱. قابل خواندن ( خوانا ) ۲. راحت ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jump start: شروع یهویی و ناگهانی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
air fleet: گروهی از هواپیماهای نظامی، معمولاً ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mtr: Maximum Transmission Unit = حداکثر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
epidemic: شیوع یک بیماری که سریع پخش می شود؛ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
BMI: BMI = Body Mass Index = شاخص توده ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
factorization: [ریاضی]: تجزیه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chiropract: انجام فن ماساژ وجابجا کردن ستون فقر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
doctored: دستکاری شده doctored photograph : ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
doctored: دستکاری شده doctored photograph : ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ventless: بدون منفذ یا منافذ
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pension: ۱. مستمری ۲. کمک هزینه ۳. حقوق بازن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vital: ۱. اساسی / ضروری ۲. زیستی / حیاتی / ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
prm: progressive muscle relaxation = آرا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
سوداگر: �سوداگر� در گذشته به معنای �دادو ست ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
oralize: گفتن چیزی که نوشته شده است
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
postscript: پی نوشت P. S. = PostScript
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rehabber: ۱. شخصی که ساختمان ها را بازسازی می ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
parole: ۱. قول شرف ۲. آزادی مشروط ۳. ( یک ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
idol: movie idol = ستاره سینما
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
potentiator: تقویت کننده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
پر در امد: lucrative
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stack overflow: وقتی که سوالات و مشکلات برنامه نویس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stack overflow: وقتی که سوالات و مشکلات برنامه نویس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
self worth: self - esteem = احترام بنفس
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
self improvement: پیشرفت شخصی / ارتقاء شخصی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
megalovania: 1. وسواس در اعمال قدرت، به ویژه در ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brain fog: تیرگی هشیاری ( ذهن مه آلود )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
exponentiation: تصاعد
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
histo: واژه یونانی برای بافت یا شبکه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ponder: ۱. به دقت تأمل کردن ۲. به دقت بررسی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
resign: ۱. استعفا دادن ۲. تن دادن ( به انجا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wharfing: مجموعهٔ اسکله ها
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
amender: اصلاح گر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ballottement: روشی برای تشخیص بارداری، که در آن ر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ballotage: رأی دوم که پس از رأی اول برای تصمیم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
balloter: ۱. کسی که با برگه رأی، رأی می دهد. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
youtube: you = تو / شما tube = صفحه نمایش Y ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
badass: گولاخ
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wire: wire money : واریز پول
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
gram: چیزی کشیده یا نوشته شده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
overlearning: نوعی یادگیری که بیش از حد توان است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
murphy's law: Murphy's law doesn't mean that some ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
character: character مجموعه ای از صفات رفتاری ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
character: character: صفات اخلاقی / برای شناس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
happily ever after: تا آخر عمر باخوشی زندگی کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
integrity: یکپارچگی و تمامیت وجود
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
or: operating room = اتاق عمل
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
interpol: سازمان بین المللی پلیس جنایی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
accused of murder: متهم به قتل
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
greater good: ارزش والاتر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
liability: دردسرساز
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خط مشی: تلفظ : Khate Mash - y
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sober: نامَست
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
groovy: جیگر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stasis: وضعیت ثابت و ایستا
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mellitus: ۱. شیرین ۲. عسلی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shoot: در زیست شناسی : ساقه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
moody: حالی به حالی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reset: بازتنظیم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
instagram: INSTAnt Gram = Instagram Instant = ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fwa: Fixed Wireless Access = دسترسی مانا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drone: تجهیزات پیمایش از راه دور پویا = Dy ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
twinkie: Twinkie اصطلاحی عامیانه برای کسی اس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bimbo: زن جوان جذاب اما خنگول
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hey there: یجورایی میشه "سلاااااام"
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
augmented reality: Augmented reality = واقعیت افزوده ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bitcoin: bit = خُرده، ریزه، ذره coin = سکه، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sweetheart: Sweet = شیرین، خوش، عزیز، نوشین Hea ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
penciller: بنظرم "طراحِ مدادی" ترجمه مناسبیه. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
removal: پاک سازی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
core memory: خاطره اساسی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
forum: مجمع
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
magazine: ۱ - مجله ۲ - خشاب
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
tamer: فرد رام کننده / رام گر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
traffic warden: کسی که شغلش اینه که بررسی کنه که اف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nft: توکن غیر قابل معاوضه = Non - Fungib ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pair currency: جفت ارز
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
apng: Animated Portable Network Graphics
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بلامنازع: بی حریف
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
missus: همسر یا دوست دختر یک مرد که با او ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
missus: همسر یا دوست دختر یک مرد که با او ز ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
classical music: موسیقی سنتی ( قدیمی )
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lightning: thunder = رعد lightning = برق به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thunderstorm: hurricane = باد خیلی شدید ( طوفان ) ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fiat: پول رایج کشور ها مثلا فیات ایالا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cosplay: خیالی پوشی، جامه نمایی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
honesty is the best policy: صداقت بهترین سیاست است
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
oco: One Cancels the Other Order = OCO
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
muggle: non - magic folk
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feast: میزی پرغذا که بر آن، افراد زیادی یک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
potion: نوشیدنی خاص / جادویی / سمّی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
expel: اخراج کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dwell on dreams: غرق رویاها شدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dungeon: یک زندان زیرزمینی تاریک، مخصوصا زیر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
roast potatoes: سیب زمینی تنوری
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
houses of parliament: ساختمان های مجلس ( پارلمان )
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bloody oath: A phrase of approval when you agree ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
binary number: Binary Numbers = Digital Numbers = ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
justification: در اصلاح متن ها به معنای �ترازبندی� ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
gulf war: جنگ خلیج
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
placebo effect: اثر دارونما
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subliminal: زیرآستانه sub = زیر liminal = آست ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ost: موسیقی متن اصلی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stomach turning: حال بهم زن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
neuroplasticity: نوروپلاستیسیته / انعطاف پذیری عصبی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
behavioural economist: اقتصاددان رفتاری
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
کمربند مشکی: black belt
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pick your nose: دست در بینی کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
of all people: از بین همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tprs: Teaching Proficiency through Readin ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pre: ۱. پیش ۲. قبل
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dict: نگاشتن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
dict: نگاشتن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
predetermine: predetermine = pre determine pre = ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
post: ۱. پس ۲. بعد
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
postgraduate: postgraduate= post graduate post = ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
postmodifier: postmodifier = post modifier post ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
head noun: هسته ی اسمی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
articles: حروف تعریف
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cnn: Cable News Network = شبکه خبررسانی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
routine: a routine means doing certain thing ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ctr: Click - through rate نرخ کلیک
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
some: 1. some book = کتابی sometime = زما ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
either: هر یک از دو
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
electrical impulse: تکانه الکتریکی ( در مباحث علوم اعصا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bilateria: دوسوئیان ( به انگلیسی: Bilateria ) ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bully: زورگویی / قلدری / ضعیف کشی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
vta: Ventral Tegmental Area ناحیه تگمنتو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
fast forward: وقتی در دیدن یک ویدئو سرعت را از حا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
bsod: Blue Screen Of Death صفحه آبی خاموش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
leftover: leftover food = غذای مونده
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
touch move: دست به مهره [در شطرنج]
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
eradication of poverty: فقرزدایی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dld: Developmental Language Disorder اخت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pledge party: مهمونیِ مخصوص سوگندِ سال اولی های د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
government and binding: نظریه ی حاکمیت و مرجع گزینی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
treat yourself: رسیدن به خود
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
out of capital: از جیب
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
drive in: drive in cinema = سینمایی که هر کس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
soak: آب تنی کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stage fright: ترس از صحنه ( استیج )
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
family plot: قطعه ی خانوادگی ( در آرامستان )
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mcn: Multi Channel Network شکبه ی چند کا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
prima: از خود راضی
٤ ماه پیش