نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
breakup: the act of ending a marriage or rel ...
٢ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
forest: Forest و Jungle اغلب جنگل معنی می ش ...
٣ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
based on: according to in reference to طبقِ ...
٥ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jest: ۱. شوخی / خنده / جوک ۲. چیزی که بای ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
finesse: to do something with a lot of skill ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
on one's own: به تنهایی / تنها EXAMPLE : He lear ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pinky promise: [به اصطلاح :] قول مردونه ( معنای لغ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sweetheart: Sweet = شیرین، خوش، عزیز، نوشین Hea ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
improvise: بداهه خوانی / بداهه کاری / بداهه سا ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
be right back: زودی میام!
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
infants: اطفال
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
modifier: توصیف کننده
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
overwhelming: کلافه کننده
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
potion: نوشیدنی خاص / جادویی / سمّی
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
علوم انسانی: humanity scholars
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hip: لگن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
relative: اگر "صفت" باشد: - نسبی اگر "اسم" ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pick your nose: دست در بینی کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
obediently: مطیعانه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
corruption: فساد سازمان یافته
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
e g: exempli gratia
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
persona: the way you behave when you are wit ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
postscript: پی نوشت P. S. = PostScript
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
twenties: بیست و اندی سالگی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
خاییدن: دندان به دندان خاییدن = فشار دادن د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
priority: چیزی که فکر میکنی مهم ترین چیز هست ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
particle accelerator: شتاب دهنده ذرات شتاب دهنده، دستگاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
particle accelerator: شتاب دهنده ذرات شتاب دهنده، دستگاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mariana trench: دراز گودال ماریانا ; عمیق ترین نقطه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mariana trench: دراز گودال ماریانا ; عمیق ترین نقطه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
mortal: not able to live for ever
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
monolith: تک سنگ // تکه ای از سنگی بزرگ تر م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
monolith: تک سنگ // تکه ای از سنگی بزرگ تر م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ملغی: کنسل شدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
family harmony: تنظیم خانواده / تشکیل خانواده
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial stability: امنیت مالی / ثبات مالی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
financial stability: امنیت مالی / ثبات مالی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pathetic: 1. weak = ضعیف 2. Useless = بی مصرف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
node: زیست شناسی : Sinus node = گره سینوس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بطن: ventricle = بطن ( یکی از ۴ حفره قلب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سلول: زیست شناسی : سلول واحد ساختار و ع ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
زیست شناسی: زیست شناسی = شاخه ای از علوم تجربی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طبع: طبع = ذات و سرشت تبع = پیروی، پیرو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
همزه: حرف صامتی که روی برخی حروف ( از جمل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
اختروش: دورترین اجرام شناخته شده از منظومه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
استاندارد: واژۀ استاندارد به معنی نظم، قاعده، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hdl: High Density Lipoprotein = لیپوپروت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ldl: Low Density Lipoprotein = لیپوپروتئ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
RPG: Rocket - propelled grenade راکت پیش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
braneworld: جهان غشایی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mass occur: کشتار دسته جمعی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
apparently: اینطور که بوش میاد اینطور که به ن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
بر: ۱. نزد ۲. پهلو ۳. کنار ۴. آغوش ۵. س ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
دینامیک: ۱. پر از انرژی و ایده های نوین و مص ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dynamic: ۱. پر از انرژی و ایده های نوین و مص ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
noob: این کلمه در میان گیمر ها رایج بوده ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
susceptible: به معنای کسی است که به راحتی تاثیر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
knuckle: قلنج شکوندن = Cracking Your Knuckle ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
snacking: ۱. خوردن مقدار کمی از غذا بین وعده ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
interrupt: ۱. متوقف کردن یک شخص از گفتن ادامه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
moisturizing: ۱. مرطوب کردن پوست با استفاده از یک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hork: ۱. سریع و با ولع غذا خوردن / بلعیدن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bragging: لاف زدن / گزافه گویی / قپی آمدن / خ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
grappling: مبارزه یا درگیر شدن با کسی ٬ محکم د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
الاستیکی: ارتجاعی / کشسان
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دندریت: زبان یونانی : به معنای درخت مانند م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
intercalated discs: زیست شناسی : در ماهیچه قلب ( میوکار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
wolf pack: group of wolves
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lianas: گیاهان بالارونده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jungle: Forest و Jungle اغلب جنگل معنی می ش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
forest: Forest و Jungle اغلب جنگل معنی می ش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
few: few = تعداد بسیار کمی ( از ) / معدو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
a few: few = not many = مقدار ناکافی از چی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
abbreviation: اختصارات معمولی چت : ROFL: Rolling ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blitz: یکی از شخصیت های بازی Rainbow Six S ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
data: جمع کلمه Datum
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
average: ۱. معدل / میانگین ۲. متوسط / معمولی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
consider: ۱. به حساب آوردن / در نظر گرفتن ۲. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
plain: ۱. غیرچشمگیر / غیرخاص / معمولی ۲. غ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bacteria: جمع کلمه ی bacterium هستش پس باید " ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
vessel: Blood Vessels : رگ های خونی / عروق ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
infamous: famous = well - known = مشهور / محب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
healthy: 1. good for health = مفید برای سلام ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
gift: 1. Present = کادو ٬ هدیه 2. Talent ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
manipulate: 1. یه نفرو مجبور کنی دقیقا همونطور ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wonder: 1. شگفتی ٬ معجزه 2. حیرت ٬ تعجب 3. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
form: ۱. تشکیل دادن ۲. شکل دادن ( به ) ۳ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
hint: ۱. اشاره ۲. سرنخ ٬ نشانه ۳. نکته EX ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in terms of: ۱. از نظرِ ۲. در چارچوبِ EXAMPLE : ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
plasma: در زیست شناسی : پلاسما / خوناب EXA ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
plasma: در زیست شناسی : پلاسما / خوناب EXA ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rise: ۱. بالارفتن / افزایش پیدا کردن ۲. ط ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
arrow: ۱. علامتِ فلش / پیکان ۲. تیرِ کمان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mars: سیاره مریخ / بهرام EXAMPLE : Mars i ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mercury: سیاره عطارد / تیر EXAMPLE : Mercury ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
adjective: صفت : کلمه ای است که اطلاعات بیشتری ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
exposure: exposure is the amount of light whi ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
over exposed: در عکاسی : تصویر بسیار روشن
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
well exposed: در عکاسی : تصویر با نور متعادل
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مجموعه مرجع: Universal set در هر مبحث ٬ مجموعه ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
الگو: الگو یک ساختار منظم از اشکال٬ تصاوی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دنباله حسابی: دنباله ای که در آن هر جمله با اضافه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دنباله هندسی: دنباله ای که در آن هر جمله از ضرب ج ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دنباله ثابت: دنباله های ثابت هم حسابی و هم هندسی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stellar: 1. relating to the stars → interste ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
college credit: مدرک دانشگاهی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
college credit: مدرک دانشگاهی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
confine: ۱. حبس کردن ۲. زندانی کردن ۳. بستر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
idle: ۱. هیچ کاری انجام ندادن ۲. مشغول نب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
idol: ۱. یک چیز ٬ معمولا یک تصویر ٬ که پر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مولکول های زیستی: چهار گروه اصلی مولکول های تشکیل دهن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ATP: زیست شناسی : شکل رایج انرژی در سلو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ATP: زیست شناسی : شکل رایج انرژی در سلو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
بازه زمانی: مدت زمان بین شروع و پایان یک رویداد
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
روز خورشیدی: زمان بین ظاهر شدن های متوالی خورشید ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
سال نوری: Light Year = LY مسافتی که نور در مد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اهنگ: آهنگ در فیزیک ٬ تغییر هر کمیت نسبت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
مایل: یک مایل دریایی = 1852 متر یک مایل د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
شاره: شاره واژه ای است که برای مایع ها و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ماده: در فیزیک به هرچیزی که فضا را اشغال ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
هم چسبی: در فیزیک به معنای جاذبه بین مولکول ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
دگر چسبی: در فیزیک به معنای جاذبه بین مولکول ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مویین: مُو مانند لوله مویین : لوله هایی که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
بارومتر: فشارسنج هوا / جوسنج : وسیله ای ساده ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
مانو متر: فشارسنج شاره ها : یکی از وسیله های ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تراکم ناپذیر: چگالی ثابت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
تراکم ناپذیر: چگالی ثابت
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
انرژی حرکتی: انرژی وابسته به حرکت یک جسم را انرژ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
عنصر: شیمی دان ها ماده ای را عنصر می نامن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
غنی سازی ایزوتوپی: افزایش فراوانی یک ایزوتوپ در مخلوط ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ایزوتوپ: به آن هم مکان هم میگویند ایزوتوپ : ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
AMU: atomic mass unit = یکای جرم اتمی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
AMU: atomic mass unit = یکای جرم اتمی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جرم مولی: جرم یک مول ذره بر حسب گرم ٬ جرم مول ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
زیر لایه: sub - shell شیمی : الکترون های یک ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
انزیم: مولکول های پروتئینی هستند که سرعت و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ادنوزین: ریبوز باز آلی آدنین
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ماتریکس: در زیست شناسی - - > سلول - - > به ف ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
league: حتی به معنی فرسنگ ( یکای ایرانی قدی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
فرسنگ: ذرع و فرسنگ از جمله یکا های قدیمی ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sparring: تمرین رزمی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
collocation: جفت یا گروهی از کلمات هستند که اغلب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
pitch: pitch dark = کاملا تاریک
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
ETC: et cetera= used in writing after a ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
lunatic: 1. شخص دیوانه 2. نامعقول 3. به شدت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
vein: 1. mood = روحیه ٬ خلق و خو 2. a blo ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
b t dubs: by the way
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
revise: review, study
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
sharp contrast: تفاوت واضح
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
learn the hard way: آموختن از طریق تجربه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
لعل: لَعل به معنای جواهر سرخ رنگ است . د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
speedster: سریع السیر
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
باد افزار: AirBender
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خاک افزار: EarthBender
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اب افزار: WaterBender
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
اتش افزار: FireBender
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
vibrance: [در فتوشاپ و بعضی نرم افزار ها] : V ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bajillion: an extremely large number بی شمار
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get knocked up: to make pregnant
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سانتریفیوژ: گریزانه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
سانتریفیوژ: گریزانه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
flu: flu < - - an abbreviation for influ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
stuck in the chimney: سیگاری شده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stuck in the chimney: سیگاری شده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
highly unlikely: خیلی بعید به احتمال خیلی کم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
transitive: مفعول پذیر
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i pwned you: لهت کردم نابودت کردم شکستت دادم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
step aside: اگر با لحن خشن گفته شود این معنی را ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
wad: ۱. توده نرم و کوچک ۲. مچاله کردن ۳. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
radical: ۱. تا به ریشه پیش رفتن ۲. بنیادی ۳ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
spontaneous: ۱. با میل شخصی خود ۲. طبیعی ۳. فی ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stunning: very attractive = بسیار جذاب
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
first impression: your first reaction to someone = وا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ish: پسوند ish برای توصیف اشخاص کاربردی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brusque: گستاخ
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
inquisitive: بیشتر به معنای منفی کنجکاو هست - - ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
inquisitive: بیشتر به معنای منفی کنجکاو هست - - ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
utensil: ۱. ظرف یا وسیله ای که برای اهداف کا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
telephoto lens: بنظرم "لنز دورنگار" واژه مناسبیه .
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
subdermal: زیرپوستی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
صلیب سرخ: صلیب سرخ ( Red Cross ) : موسسه ای ج ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
صلیب سرخ: صلیب سرخ ( Red Cross ) : موسسه ای ج ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
خمیرمایه: ۱. خمیر مانده و ترشیده که برای ور آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
become: ۱. get و become اغلب می توانند با ک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
rejoinder: آواها ٬ کلمات و عبارات کوتاهی که بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a pain in the neck: وبال گردن، مایه درد سر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
centrifuge: گریزانه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lottomania: اشتیاق برای لاتاری ( نوعی قمار ) با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
finance: ۱. مسائل مالی / امور مالی ۲. سرمایه ...
٤ ماه پیش