پیشنهاد‌های مهدی خانی فراشبندی (٥٦)

بازدید
١٧
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

قرحه ای است که در ریه بهم رسد به سبب ریختن نزله حار حاد بدان، لازم آن است که تب رقی و لاغری بدن و در لغت سل به معنی هزال است از قبیل تسمیّه شیء به اس ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

حرکت قصبه ریه و آلات سینه است برای دفع چیزی موذی و اذیتی که از آن رسد به ریه و اعضای متصل بدان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

از امراض رحم است و آن حالتی است که عارض می گردد رحم را که قبول آبستنی نمی نماید و نطفه در آن بستگی بهم نمی رساند و اگر به دشواری بهم رساند به زودی لغ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

به فتح نون و سین مهمله و الف، وجعی است که در عرق وریدی که آن را عرق النساء نامند به هم می رسد و ابتدا از مفصل و رگ گرده پایین می آید از طرف وحشی و بر ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

میعه سا لهی به کسر میم و سکون یا ی مثناة تحتانیه و فـتح عـین مهملـه و هـا لغت عربی است و لبنی نیز و به هندی ( سلهارس ) نامند و درخت آن را به فرنگی ا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

رنک به شیرازی . . . ب ه کسر میم و سکون شین و کسر کاف و فتح طا و رای مهملتین و الف و فتح میم و کسر شین معجمه و سکون یـا ی تحتانیـه و عـین مهمله اسم نب ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

آن حرکت مواد فاسده غیر منهضمه بود که از بدن باز گردد به عنف و شدت دافعه و به قیء و اسهال مندفع شود. و گاه باشد که قیء نیاید و همگی ماده به سوی امعا گ ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کاسرالریاح: یعنی شکننده و دفع کننده ریاح و آن دوائی را نامند که قوام ریاح غلیظه محققه اعضا را بقوت حرارت و تجفیف خود رقیق ساخته دفع نماید و یا به تحل ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

عاصر: یعنی فشارنده و آن دوائی را نامند که بسبب قوت قبض و جمع خوداجزاعضو را بفشارد تا آنکه آنچه از رطوبات رقیقه در خلل و فرج آن است منضغط و جدا کردند ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

رادع: یعنی مانع و باز گرداننده ماده به عضو آن دوائی را نامند که بسبب برودت و قوت قبض خود احداث کند در عضو کثافتی که تنک گرداند مسام آنرا و بشکند حدت ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دابق: دوائی را نامند که بسبب لزوجت جوهر کثیف خود بدست بچسبد مانند دبق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

دوالی مرضی است که رگ های ساق بزرگ و سطبر و گره گره شود و سبز نماید و سبب او خون سوداوی است که در رگ های ساق ریزد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

جلّاب به ضم جیم و فتح لام مشدده و الف و با ی موحده . ماهیت آن : از جمله اشربه است که جهت تقویـت قلـب و رفـع خفقان و توحش و مالیخولیا و امثال اینها ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

زالو دیوجه یا زالو را به عربی "علق" می گویند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سیسنبر به دو سین مهمله اول مکسور و دویم مفتوح در میان هـر دو یـای مثناة تحتانیه ساکنه و سکون نون و فتح بای موحده و رای مهملـه در آخر و سوسنبر به ضم ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

زگیل، ضماد سرگین گاو با سرکه درمان زگیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پوسیدگی دندان ها

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

زگیل Wart

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

زگیلهای گوشتی خارج یا داخل پلک چشم یا بافت ملتحمه چشم که به شکل توت است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

آماسیدن ، ورم کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

دهن دره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

خمیازه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ریز ریز کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کباب کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تلخ و شور شدن چیزی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

مالیدن دارو در ناحیه گلو و کام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سنگ شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بطن، آنچه که در میان چیزی خالی باشد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

خشک کردن آب یا رطوبت چیزی، خشک گردیدن شیر در پستان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

خشکانیدن، خشک کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نرمی و سستی گوشت بدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

چرب کردن، روغن مالیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

گلاب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

روده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

آزار و اذیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جمع شدن مایع در سر نوزاد : Hydrocephalus of newborn

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

استسقای ناشی از هپاتیت یا سیست کبدی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نوعی استسقا که شکم ورم کند ک در آن آب جمع شود و از هر طرف کشیده شود و چون بر آن زنند آواز طبل دهد Tympaintes

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آماس تمام بدن Anasarca

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیماری که در آن شکم ورم کند و ناف بیرون جهد و چون بیمار حرکت کند صدای غلغل آب شنیده شود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

اعضای داخلی : viscera

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تراوش منی در خواب : nocturnal emission

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

خوره : shanker

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

دو سوراخ بینی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

خلط خونی : hemoptysis

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پیسی، بهق سفید : alphosis

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

خونریزی : hemorrhage

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

جذب رطوبات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

طبیعت آن: جالینوس گرم و خشک در سیم دانسته و حنین و دیگر اطبا گرم در سیم و خشک در آخر اول و بعضی نیز خشک در دوم گفته اند. افعال و خواص و منافع آن: م ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیماری است که پوست بر اثر آن پوسته پوسته می شود و عوام آنرا خراز می گویند.

١