سینا

سینا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهSAD٢٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١. adj ناراحت، غمگینگزارش
7 | 0
comfortable٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٤/٠١راحت . adj For example Comfortable bed /sofa / chair /etcگزارش
7 | 0
happy٢٢:٠٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠١شاد ، خوشحال . adjگزارش
2 | 0
woof٢٢:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠١صدای سگ ، واق واقگزارش
2 | 0
chitchat١٣:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩خوش و بش ، گپ و گفت ، حرف زدن عامیانهگزارش
5 | 0
opinion١٧:٣٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٩Idea Suggestion نظر عقیده پیشنهادگزارش
5 | 1
html١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠٥یکی از زبانهای برنامه نویسیگزارش
5 | 0
suffix١٧:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣پسوند مثال:collect ion =collectionگزارش
2 | 1
change a baby١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩پوشک بچه را عوض کردنگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهregret١٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣
• She regretted the loss of her youth.
او از از دست دادن جوانی اش پشیمان است
0 | 0