نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١