تاریخ
٢ سال پیش
متن
She regretted the loss of her youth.
دیدگاه
٥

او از از دست دادن جوانی اش پشیمان است