امتیاز‌های سینا

بازدید
١٦
امتیاز کل
٦٣٥
کل مدال ها
١٣
طلا
٠
نقره
٣
برنز
١٠
٦٤
×
١٠
=
٦٤٠
١٦
×
=
-٣٢
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٦٣٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦٢
×
١٠
=
٦٢٠
١٦
×
=
-٣٢
٦
×
٢
=
١٢
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٠٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٥