نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١