نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٥٢
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٧
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٩
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

٢
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١