امتیاز‌های learner

بازدید
١٧
امتیاز کل
١٥,١٧٥
کل مدال ها
٢٧١
طلا
٢
نقره
١٦٩
برنز
١٠٠
١,١٩٠
×
١٠
=
١١,٩٠٠
١٠٦
×
=
-٢١٢
١,٧٢١
×
٢
=
٣,٤٤٢
١٣٥
×
=
-١٣٥
٠
×
٢
=
٠
١٢
×
١٥
=
١٨٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٥,١٧٥

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,١٤٥
×
١٠
=
١١,٤٥٠
١٠٥
×
=
-٢١٠
١,٧٠٦
×
٢
=
٣,٤١٢
١٣٥
×
=
-١٣٥
٠
×
-١٥
=
٠
١٤,٥١٧

جزئیات امتیاز در بپرس

٤٥
×
١٠
=
٤٥٠
١
×
=
١٥
×
٢
=
٣٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١٢
×
١٥
=
١٨٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٥٨