نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
imminent: لطفا با immanent : دائمی - همیشگی - ...
٤ روز پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
convey: با convoy : قافله - کاروان لطفا اشت ...
١ هفته پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
venture: thing دوم nothing هست . ( اشتباه ام ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
oblige: نکته تلفظی : وقتی بعد از g حرف e یا ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
town square: میدان شهر - میدان مرگزی شهر
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
mimicking: در حال تقلید کردن
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bound: p. p. of bind : وصل شده - بسته شده ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
comb through: ریشه: تمام گشتن و تمام جستجو کردن ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
synthetic: مثالها برای بیاد ماندن : synthetic ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
not so much as: the guy was not so much polite as h ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
stationary: لطفا با stationery : لوازم التحریر ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
manifest: مثالهای کمک کننده : Manifest lier ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
imminent: Bad events are happening very soon ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hemisphere: ریشه : hemi :نیم - نصف Sphere : کر ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pinch of salt: در زمانهای گذشته چون یخچال نبوده نم ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
push through: پشت سر گذاشتن موانع و سختی ها
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
plausible: Plausible excuses :توجیه های قابل ق ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
wipe out: I'm really wiped out : خیلی خسته ام ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jump the gun: ریشه :قبلا برای اعلام شروع مسابقه و ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
condemn: /kənˈdem/ نکته تلفظی : n تلفظ نمی ش ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
drag your heels: تعلل کردن - این پا اون پا کردن : dr ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
well up: Well: چاه Up : بالا Well up : اشک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pain in the butt: مایه دردسر
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
disguise: Dis: متضاد Guise : لباس مبدل
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
by no means: به هیچ وجه نیست . مثال :This book ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
nutshell: مختصر مفید
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dodging: جا خالی دادن
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
break into mainstream: when someone or something has becom ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
thingy: یارو - چیزه - ماسماسکه - اون - این ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
my way or the highway: یا حرف حرف منه یا راه باز و جاده در ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
laughed out of the room: they laughed at you until you were ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تاخت زدن: Trade in
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
we are masters of unspoken words and slaves of spoken words: ضرب المثل آفریقایی ما ارباب حرفهای ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
have someone eating out of the palm of one's hand: کسی را کاملا تحت کنترل گرفتن ( مثل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cheese dip: . a creamy mixture made with cheese ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
straighter than an arrow: معنی تحت الفظی : راست تر از تیر کن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ever since then: از آن زمان تا حالا - از آنموقع تاکن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the sky isn't blue: معنی تحت الفظی : آسمان آبی نیست یع ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
neck brace: گردنبند طبی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
rolling in the dough: Rich, very prosperous, or wealthy. ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dine n dash: بخور و در رو Dine : شام یا ناهار خ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get out of jail card: مراجعه به get out of jail free card
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
snuck: گذشته sneak : یواشکی و بی سر و صدا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
هیچ فرقی ندارند .در  بعضی افع ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
منظور گرفتن شماره تلفن  کسی & ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اشتباه از من نیست 
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
all abroad and nothing home: جیب خالی پز عالی
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
slip and slide: بازی سر خوردن روی یک لایه پلاستیک ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
slip slide: بازی سر خوردن روی یک لایه پلاستیک ک ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
spare me your lecture: a rude way to tell someone that you ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
section eight: افرادی که دارای مشکلات مالی - روانی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ridder: کسی که از شر چیز ناخوشایندی خلاص می ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chattel real: دارایی از نوع زمین و مستغلات - دار ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chattel mortgage: گروگذاری اموال منقول نه مستغلات و ز ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

-
بپرس
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
there's no room to swing a cat: جای سوزن انداختن نیست
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
no rest for the wicked: is a proverb that means evil - doer ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
فقط دکمه هایی را فشار دهید که &nbs ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
Way too خییییلی زیاد  صدای گ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
تابستان گذشته پانزده  طوفان ر ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اگر مادرت از کارت  بو ببره &n ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عقب انداختن کارها-به تعویق انداختن ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
دو سال پس از محکومیت پنج ساله او، ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
می توانست بگوید put it . در کلیپه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
اگر چیزی را بیش از ارزش واقعی یا ص ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
My old man : پدر ،  شوهر&nbsp ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nationals: مسابقات کشوری هم معنی میده در مقابل ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
put on my tab: add it to the tabulation for my bil ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chuck e cheese: رستورانهای زنجیره ای Charles enter ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wic card: Special Supplemental Nutrition Prog ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
day old: having been in existence or alive f ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gordo: Fat in spanish در زبان اسپانیایی : ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
گوشه ناخن: وقتی گوشه ناخن در گوشت فرو می رود . ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
snoopy: فضول - مداخله گر - نخود هر آش
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fouett: a pirouette performed with a circul ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
uber black: Uber Black is basically the luxury ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
clearance racks: قفسه های حراج کلی
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
norcal: Northern california : کالیفرنیای شم ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
el diablo: Spanish means oh devil
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unambiguous: خداییش این چه کلمه ایه ؟ خب بگو آش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
biocapacity: Biocapacity refers to the capacity ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
leaf blower: وسیله ای مثل جاروبرقی برای جارو کرد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
waggy tailed: سگ سگها برای بیان احساساتشون دمشون ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
plymothian: a native or resident of Plymouth, E ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
puncture resistance: Strong enough to prevent holes appe ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
slumber one's life away: بجای کار و فعالیت ، عمر را با خوابی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
history in the making: An event that will be remembered as ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
perseverate: مثل کودکان اوتیسمی که بعضی کلمات را ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
postholiday: Post - holiday blue : a feeling of ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
holistay: Stay in home for vacation برای صرف ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
prawn cocktail: کوکتل میگو Prawn : میگو بعنوان پی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
only go so far: , To have a limited effect Not enou ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
dachshund: نوعی سگ مینیاتوری با کمر دراز و پاه ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل ٦٠٠ رای

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
cloudberry: رزبری زرد مایل به نارنجی گیاهی خود ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
pestle and mortar: دسته هاون و هاون
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
purdah: هم معنی برقع :borqa میده هم معنی پر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
hook up: ۱ - وصل کردن وسایل برقی به پریز برق ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gi bill: حمایتهای مالی و اجتماعی به سربازان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tap proof: در مکالمات تلفنی :بدون استراق سمع
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
grand poobah: رئیس - بزرگتر - مدیر البته حالت طن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
go to pot: Pot :توالت هم معنی میده Go to pot ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sunset clause: تبصره یا بند یا ماده ای که زمان انق ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sugar flower: تزیینات روی کیک . مثل گل و . . . . ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ill wind: اتفاقات بظاهر بد و ناخواسته که سودم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
rub someone's nose in it: ریشه : برای تنبیه سگ خانگی وقتی توی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ecowas: Economic community of west african ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
constellate: از ریشه con :together, stella : sta ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
quiet quitting: وقتی پرسنل با حداقل انرژی کار می کن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
messiah complex: شخصی که فکر می کنه مثل مسیح موعود ق ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
staple: مثال برای بیاد ماندن : staple foo ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be the in thing: To be very fashionable at the momen ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
vote with your wallet: بجای اینکه منطقی تصمیم بگیری با در ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
turbot: ماهی کفشک . یکطرف بدنش قهوه ای و ط ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the great and the good: Superb - outstanding - - terrefic ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
last mile: Last stage مرحله آخر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
racial justice: با نژادهای مختلف عادلانه رفتار کردن ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
climate justice: تغییرات آب و هوایی در اثر گازهای گل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
neurohacking: زیرشاخه ای از biohacking است که در ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
chinook: نام هلیکوپتر بوئینگ ch - 47 شینوک ا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
math ain't mathing: ریاضی ریاضی نیست . به شوخی وقتی یه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
gasteroenterology: دکترای گوارش - معده و روده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
scream abuse: با صدای بلند ناسزا گفتن . مترادف : ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kolwezi: شهری در جمهوری کنگو در قلب آفریقا ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
norman darbyshire: جاسوس انگلیسی ( ۱۹۹۳ - ۱۹۲۴ ) که کو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
کرمیت روزولت: کرمیت روزولت فقط سه هفته در ایران ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
expropriate: آیا این ریشه یابی صحیح است ؟ Expro ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
very nature: ماهیت ، هویت Plunder is the very n ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tudeh party: حزب توده
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
areate: هوا دادن مثلا باز گذاشتن پنجره تا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tetra pak: جعبه های مقوایی که پلاستیک دارند و ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
wog: نامی زننده که سربازان انگلیسی , اهل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
whole host: شمار زیاد ، انبوه , تعداد کثیر
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fsru: کشورهایی که گاز طبیعی ندارند یا با ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
vantage ground: مخفف advantage ground : زمین مساعدت ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
put through one's paces: to make someone show their skills o ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
con trick: Confidence trick : حقه محرمانه - کل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
philanthrocapitalusm: انجام کارهای انسان دوستانه منتهی با ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
champagne corks are popping: چوب پنبه های شامپاین ها در حال بیرو ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
philanthrocapitalism: انجام کارهای انسان دوستانه منتهی با ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fcev: Fuel cell electric vihicleکه در اثر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
uaw: United AutoWorkers
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bri: Belt and route initiative : طرح کمر ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
erasmus: اراسموس" برنامه بورس آموزشی تحت حما ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
customs agent: Customs officer و customs official ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reception centre: کمپ که از طرف دولت برای افراد بی خا ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
scrooge mcduck: شخصیت کارتونی که باوجود ثروت زیاد خ ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
off one's head: دیوانه - مست - مجنون
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
hit hard: مراجعه به hard hit
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
geek squad: نام یک شرکت بین المللی آمریکایی کان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
roe versus wade: مراجعه به Roe v wade
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
darnedest: Most amazing The darnedest thing ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
mega pack: مگاپک یک باتری بسیار بزرگ است که عم ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
crowdfarming: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شکل ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
supply stimulates demand: عرضه , تقاضا را به جوش و خروش می ان ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
over the brink: مراجعه به : over the edge بصورت pu ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
yard stic: به yardstick مراجعه شود
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
blast furnance: بنظر من blast furnace به معنی کوره ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
frosty reception: سرد برخورد کردن - کسی را تحویل نگرف ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
plurilateral: چند جانبه . موافقت نامه هایی که بی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
cushy number: همون cushy job مراجعه شود به cushy
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hanging on a thread: Thread : نخ خیلی خیلی نازک . نخ های ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
place in the sun: برای مردم انگلیس که روزهای ابری و ب ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
get wound up: To becomevangry about something M ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
london eye: چرخ و فلک لندن که از بالای اون میشه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
key backer: Main investor : سرمایه گذار اصلی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
kindle version: نسخه الکترونیکی در مقابل : print v ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
boulangerie: کلمه فرانسوی . پختن و فروش نان به ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
run rife: Uncontrolled
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
red sky at night shepherd's delight: رنگ سرخ آسمان در شب شادی چوپان است. ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
peter pan syndrome: سندرم پیتر پن : کسی که بالغ شده ولی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
false promise: قولی که زمان قول دادن می دونید نمی ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lepster: A person who listens to luke's engl ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
brookside: Brook : نهر Brookside : نام منطقه ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
lay something on the line: To risk harm to something ریسک کرد ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
run on the spot: British Walk/ Jump/ run on the spo ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
turkish toilet: توالت ایرانی
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dodgy stomach: A disorder of digestive function ch ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
wage dumping: The employer is free to offer a low ...
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
risk tolerant: ریسک پذیر متضاد risk - averse
٦ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ride off into the sunset: در تاریکی غروب محو شدن
٦ ماه پیش
١