مدال‌های حسین کتابدار

بازدید
١٣٦
امتیاز کل
٢٨٣,٨٦٥
کل مدال ها
٥,٥١٣
طلا
١٨٤
نقره
٣,٣٧٤
برنز
١,٩٥٥
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

١٣٦
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢٨
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

١٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١