مدال‌های حسین کتابدار

بازدید
١٣٤
امتیاز کل
٢٨٣,٨٦٥
کل مدال ها
٥,٥١٣
طلا
١٨٤
نقره
٣,٣٧٤
برنز
١,٩٥٥
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

١٣٦
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢٨
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

١٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٦٠٠ رای

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢,٨٥٤
نوع مدال

پاسخ صحیح

٣٠٢
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١٤٧
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٤٦
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١٧
نوع مدال

پاسخ با حداقل ١٥ رای

٣
نوع مدال

پاسخ صحیحی با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٧٠٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٧٠٤
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٢٠٨
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٥٨
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٧٨
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

٧٧
نوع مدال

ثبت حداقل ٥٥ رای در روز

٧
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

٦
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

١
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١