نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٥
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١