امتیاز‌های فرانک زارع

بازدید
١٠
امتیاز کل
١٢,٦٩٠
کل مدال ها
٥٥
طلا
٧
نقره
٢٩
برنز
١٩
١,٢٩٣
×
١٠
=
١٢,٩٣٠
١٢٠
×
=
-٢٤٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٦٩٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٢٩٣
×
١٠
=
١٢,٩٣٠
١٢٠
×
=
-٢٤٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٦٩٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠