نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٦
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١