منو
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

نزد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

احراز کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

منجر شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نشان دهنده ی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

مورد اعتماد - قابل استناد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

به طور ضمنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

سنگین تر - تاسف بار تر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

الزامات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

جعاله ( تخصصی حقوق )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

وضعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

منعقد شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

معاون و کمک کننده جرم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

( حقوق ) مطالبه کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

ابرام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

عمده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

عفت عمومی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

واقعی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

شرکت سهامی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

تخصیص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

تبرئه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

منطبق

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

قرار توقیف مال یا شخص

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

نادیده گرفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

فراهم کرن شرایط

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

( تخصصی حقوق ) تعهد بلاعوض

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

توصیه کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

شخصی کردن مجازات

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

منشر کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

مستی به وسیله الکل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

مورد شکایت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

سفته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

سوء نیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

کشور دیگر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرض

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرار کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

همبستگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

معاهده ایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
-١١

برای اینکه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

صلاحیتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

تحریک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

موضوع معامله

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

شرکت های تضامنی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

توقیف اموال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
-١٢

برای عبرت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

تهدید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

انعقاد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کاشت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

توهم نسبی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

امر آمر

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

تبرئه کردن