obtained

پیشنهاد کاربران

حاصل
بدست آمدن
بدست آورده شد
به دست بیاید
Paraffin and petrol are obtained fropetrolumeum
بدست آمده
اوا برای نفر اخر بمیرم کە فقت من بهش رای دادم
به دست آمده
به دست آورده
منعقد شدن
for most patient stature can be easily obtained
برای بسیاری بیماران اندازه ی قد به راحتی به دست می اید
استحصال شده
He obtained a diploma
بدست آورد. گرفت
تحصیل شده
در حقوق
پذیرفته شده
گرفته است
بدست آمده، حاصل شده
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما