سید وحید طباطباییان

سید وحید طباطباییان کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی - مترجم - مدرس دانشگاه - کارگردان و مدرس فیلم کوتاه

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsound track١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩تکه موسیقیگزارش
5 | 1
sound track١٥:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩قطعه صوتیگزارش
18 | 1
at stake٢٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٧درتیررسگزارش
9 | 0
imminence١٤:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦زود هنگامی_ زودآیندیگزارش
7 | 0
imminent١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦زود هنگامگزارش
18 | 1
exhilarating٠١:١٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٦نشاط آورگزارش
18 | 0
striking٠١:١٩ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤تکان دهندهگزارش
23 | 1
come across٠٠:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٤رو در رو شدنگزارش
16 | 0
parenthetical١٥:١٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢جداگانهگزارش
2 | 1
bitch١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢غر غر کردن_ غر زدنگزارش
28 | 8
counterpoint١٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢ترکیب تناقضاتگزارش
14 | 0
besieged٠١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢١در بندگزارش
2 | 1
inequity١٤:٥٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٩نابرابری_ بیدادگزارش
2 | 0
recurrent١٤:٤٣ - ١٣٩٩/٠٢/١٩پی در پیگزارش
21 | 0
grotesque١٣:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩بدقوارهگزارش
21 | 1
passivity٢١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧کنش ناپذیریگزارش
9 | 1
lycanthropy٠٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٧گرگ سانیگزارش
2 | 0
embryonic١٤:٣٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٦اندک_ ناچیز_ نادیدنیگزارش
5 | 1
characterise٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٣ویژگی پردازی کردنگزارش
21 | 0
characterization٢٠:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٣ویژگی پردازیگزارش
7 | 1
characterize٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/١٣ویژگی پردازی کردنگزارش
14 | 1
rear٢٢:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٢سابقه داشتن_ عقبه داشتن_ پشتوانه داشتنگزارش
12 | 1
uncontrollable١٥:٤٦ - ١٣٩٩/٠٢/١٢مهار نشدنی_ مهار ناشدنی_ مهار ناپذیرگزارش
2 | 0
peel١٥:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٢پوست انداختن_ دگرگونه شدنگزارش
7 | 1
posit١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٢( در مقام ) خواهان بودن_ خواستار شدنگزارش
2 | 1
possessed٠١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٢افسون شدهگزارش
16 | 0
undercut٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١١ریشه کن کردنگزارش
0 | 1
blaxploitation١٥:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/١١بهره کشی از سیاهان سینما: بدنمایی سیاهانگزارش
0 | 0
schlock٢٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٠سینما: آبکی_ در پیت_ بنجلگزارش
5 | 0
in extremis٢١:٥١ - ١٣٩٩/٠٢/١٠در آستانه مرگگزارش
2 | 0
in extremis٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٠آخر خط - در حدمرگ ( عامیانه )گزارش
2 | 0
expression٢٣:١٧ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩برون ریزیگزارش
18 | 1
tie down١٦:٠٨ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩گرفتن ( شکم ) _ دل درد_ شکم دردگزارش
0 | 1
curious١٦:٠١ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩مشکوکگزارش
12 | 2
labor١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩آبستنی_ زایمانگزارش
44 | 2
entirely١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨روی هم رفتهگزارش
9 | 1
sketchiness١٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/٠٨سرسری نگریستنگزارش
0 | 0
lover١٤:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٩دلدادهگزارش
5 | 1
painted١٤:٠٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٩رنگیگزارش
7 | 1
repressive٠١:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٩سرکوبگر - سرکوبگرانه - سرکوبگرایانهگزارش
18 | 0
expressionism٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٨برون ریزگراییگزارش
12 | 0
locus classicus٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٧نمونه بارزگزارش
9 | 0
protean١٤:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٧گونه پذیرگزارش
2 | 0
medium٠١:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٦میان دار_ میان گیر_ واسطهگزارش
2 | 1
ghetto١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٤زاغه نشینگزارش
55 | 0
overwhelming١٥:٠١ - ١٣٩٩/٠١/٢٢طاقت فرسا - توان فرساگزارش
18 | 0
revolutionary١٤:٤٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٢بنیاد برافکنانه_ ساختارشکنانهگزارش
48 | 0
distinctively١٤:٢٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٢ویژگی دار - ویژگی دارانهگزارش
0 | 1
in terms of١٤:٢٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٢از نگاه. . . ، از دیدگاه. . .گزارش
18 | 0
taboo٢٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٠ممنوعیات - محرماتگزارش
23 | 1