١ رأی
١ پاسخ
٨٨ بازدید
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٩ بازدید

 you are under the arrest معنی این جمله چیه  مربی ما جلوی کلمه Arrest این رو نوشته بود

٢ ماه پیش