٢ رأی
٢ پاسخ
٨٣ بازدید

در انگلیسی  " به خاطر کسی کاری انجام دادن "  رو بخوایم بیان کنیم از کدوم حرف اضافه استفاده میکنیم؟  (for / because of)

١ روز پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٣٩ بازدید
چند گزینه‌ای

پس از کدام اتفاق در جریان جنگ تحمیلی رهبري کشورمان با قبول قطعنامـه 598 آمـاده ي آتـش بـس بـا دولت بعثی عراق شد؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٨٠ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٣٧ بازدید
٣ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید

" قند " یا " شکر "   در ادبیات فارسی کنایه از چی هستن ؟ "قند من است او " 

١ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤٨ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید

 معنی کلمه ی "زو" در بیت : سوی گرد زرین قبا کرد روی برآورد کرگش بر افلاک زوی

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
٢ پاسخ
٥٦ بازدید

نقش دستوری  توس  در جمله ی  "مشهد در گذشته توس نامیده میشد "  چیه ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
٣ پاسخ
٨٦١ بازدید

مفهوم بیت : آزمودم عقل دور اندیش را  بعد از این دیوانه سازم خویش را 

١ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٤٩ بازدید

آیا معنی  "ناسوت"  میشه " عالم ملکوت "؟

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای

The ……… of scientific thinking has institutionalized the idea that knowledge has to  progress and can do so only through research.

١ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 نام نويسندگان  «مرآت البلدان – امير ارسلان – آتش خاموش – چمدان»  به ترتيب کدام است ؟  

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید

یه رایتینگ خوب  چه ویژگی هایی باید داشته باشه ؟ چطوری میتونیم یه رایتینگ حرفه ای بنویسیم ؟

١ ماه پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٥٨ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٣ بازدید

ارایه های بکار رفته در شعر  زیر رو نام ببرید  نی قصهٔ آن شمع چگل بتوان گفت نی حالِ دلِ سوخته‌دل بتوان گفت غم در دلِ تنگِ من از آن است که نیست یک دوست که با او غمِ دل بتوان گفت

٢ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٩٤ بازدید
٤ رأی
٢٥ پاسخ
٣٥٩ بازدید
چند گزینه‌ای

 املاي درست کلمه ها به معاني  «زشت، برتري، فريب، پست شده، بلند نظري»  به ترتيب کدام است؟ 

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٧ بازدید

اصطلاح  " Earthquake-resistant design"  در علم لرزه نگاری به چه معناست ؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٦٧ بازدید

دلیل مجهول بودن جمله چیه ؟ Was the cake baked by your mom? 

٣ ماه پیش
٢ رأی
٩ پاسخ
١٨٩ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 ثبت تاریخ وانتقال آن ازچه زمانی به صورت دقیق آغازگردید؟

٣ ماه پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٦٥ بازدید

نقش کلمه ی "بیت " در جمله  ی  به یاد روی شیرین بیت میگفت  چیه ؟

٣ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٦٦ بازدید
چند گزینه‌ای

در کدام بيت، آرايه کنايه، حس آميزي و مراعات نظير وجود دارد؟   

٣ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
١١٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 در کدام گزينه، املاي همه کلمه ها به معناي  «هيزم – آگاه باش – صدا و غوغا – بهره ور»  صحيح است؟

٤ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٥٩ بازدید
چند گزینه‌ای
٣ رأی
١ پاسخ
٧٦ بازدید

 یک باریکه با بار الکتریکی +2C در میدان الکتریکی قرار دارد. اگر نیروی الکتریکی اعمال شده بر باریکه 12N باشد، مقدار شدت میدان الکتریکی چقدر است؟  

٥ ماه پیش
٢ رأی
٥ پاسخ
٨٤ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام عبارت از لحاظ رسمالخط و نگارش فارسی کاملاً درست است؟ 

٥ ماه پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٤٧٧ بازدید
١ رأی
١٠ پاسخ
٤٠٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٣ پاسخ
١٥٩ بازدید

در بیت زیر از نظر شاعر « دیده ور » چه کسی است ؟ « ولی با من بگو آن دیده ور کیست  /  که خاری دید و احوال چمن گفت »  

٥ ماه پیش
٣ رأی
١٣ پاسخ
٢,١٤٠ بازدید
رأی
٣ پاسخ
٦٩٥ بازدید

فرار  محمد رضا شاه  در 26 دی  ماه  به چه دلیلی بود ؟

٦ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٠٥ بازدید

مقصود از  “راه پیچ در پیچ”  در بیت زیر چیست؟ “به راه این امید پیچ در پیچ               مرا لطف تو می باید، دگر هیچ”

٦ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٦٢ بازدید

سلام  بر اساس "پیمان ورسای " بخش هایی از خاک آلمان به کدام کشور ها بخشیده شد ؟

٧ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٣٥ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٩٨ بازدید

واکنش  آیت الله کاشانی  به نخست وزیری  احمد قوام    در تیر ماه 1331 چی بود ؟

٧ ماه پیش
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٨٧٣ بازدید
٠ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٤٦ بازدید

سلام میشه این جمله رو به نثر امروز برگردونید : بباید سنگ زدن را بر سبوی

٧ ماه پیش
١