مدال‌های علی ماشا اله زاده

بازدید
٧٠
امتیاز کل
٤٩,٥٧٤
کل مدال ها
٥٣٩
طلا
٥
نقره
٢١٥
برنز
٣١٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٦٦
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤٤
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٥
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١