امتیاز‌های علی ماشا اله زاده

بازدید
٢١
امتیاز کل
٤٩,٤٣٤
کل مدال ها
٥٣٧
طلا
٥
نقره
٢١٤
برنز
٣١٨
٥,٠٦٨
×
١٠
=
٥٠,٦٨٠
٦٢٣
×
=
-١,٢٤٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٩,٤٣٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥,٠٦٨
×
١٠
=
٥٠,٦٨٠
٦٢٣
×
=
-١,٢٤٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤٩,٤٣٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠