پیشنهاد‌های سجاد پیشنماززاده (٢٦)

بازدید
١٥
تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٨

شخص زودرنج و حساس

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥

سلفی دسته جمعی سلفی گروهی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣

past simple and past participle of wow

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

لکه دار، آلوده، زنگ زده، رنگ پس داده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

آشنایی دوباره دیدار دوباره

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

آدم غرغرو، نق نقو

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢٥

کلمه indeed به تنهایی برای تایید حرف طرف مقابل استفاده میشه به معنی: قطعا همینطوره

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤

شب مانی ای که معمولا با حداقل امکانات است، بیواک

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

گرفتار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

بدون زحمت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

همکار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٦

تلاش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

بصورت نمادین

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

ناقلا کلک

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

سریالی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٧

A new lease on life تغییر یا تعمیر چیزی بطوری که مجددا قابل استفاده باشد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

چیز لذت بخشی داشتن چیز لذت بخشی گرفتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

Sense of humor حس شوخ طبعی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣

جابجایی ناگهانی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

برخوردار بودن دارای ویژگی خاصی بودن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

متورم، بالا آمده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

نسبت دادن، ارتباط دادن، مربوط دانستن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

بد شدن رابطه بین افراد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

قانون را دور زدن از قوانین سرپیچی کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦٢

نظرات، موضوعات، داستانها و سایر موارد متفاوت را کنار هم قرار دادن و آنها را به هم وصل کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

برنامه ریزی، سازماندهی و شروع یک فعالیت یا یک مجموعه ای از حوادث پیش رو