برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سجاد پیشنماززاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شخص زودرنج و حساس ١٣٩٧/٠٩/٢٥
|

2 سلفی دسته جمعی
سلفی گروهی
١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

3 past simple and past participle of wow

١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

4 لکه‌دار، آلوده، زنگ‌زده، رنگ پس داده ١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

5 آشنایی دوباره
دیدار دوباره
١٣٩٧/٠٨/٢٩
|

6 آدم غرغرو، نق‌نقو ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

7 کلمه indeed به تنهایی برای تایید حرف طرف مقابل استفاده میشه به معنی: قطعا همینطوره ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

8 شب‌مانی‌ای که معمولا با حداقل امکانات است، بیواک ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

9 گرفتار ١٣٩٧/٠٨/٢٨
|

10 بدون زحمت ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

11 همکار ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

12 تلاش ١٣٩٧/٠٨/٢٧
|

13 بصورت نمادین ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

14 ناقلا
کلک
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

15 سریالی ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

16 A new lease on life
تغییر یا تعمیر چیزی بطوری که مجددا قابل استفاده باشد
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

17 چیز لذت بخشی داشتن
چیز لذت بخشی گرفتن
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

18 Sense of humor
حس شوخ طبعی
١٣٩٧/٠٨/١٥
|

19 جابجایی ناگهانی ١٣٩٧/٠٨/١٥
|

20 برخوردار بودن
دارای ویژگی خاصی بودن
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

21 متورم، بالا آمده ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

22 نسبت دادن، ارتباط دادن، مربوط دانستن ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

23 بد شدن رابطه بین افراد ١٣٩٧/٠٨/١٣
|

24 قانون را دور زدن
از قوانین سرپیچی کردن
١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

25 نظرات، موضوعات، داستانها و سایر موارد متفاوت را کنار هم‌قرار دادن و آنها را به هم وصل کردن ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

26 برنامه ریزی، سازماندهی و شروع یک فعالیت یا یک مجموعه‌ای از حوادث پیش رو ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|

27 کم شدن مقداری از چیزی ١٣٩٧/٠٨/٠٢
|