سجاد پیشنماززاده

سجاد پیشنماززاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsnowflake١٤:٥٦ - ١٣٩٧/٠٩/٢٥شخص زودرنج و حساسگزارش
101 | 2
usie١٢:٥٨ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨سلفی دسته جمعی سلفی گروهیگزارش
14 | 0
wowed١٥:٣١ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩past simple and past participle of wow گزارش
5 | 0
stained١٣:٥٦ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩لکه دار، آلوده، زنگ زده، رنگ پس دادهگزارش
74 | 1
reacquaint١٢:٣٨ - ١٣٩٧/٠٨/٢٩آشنایی دوباره دیدار دوبارهگزارش
28 | 1
naggy١٤:١٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨آدم غرغرو، نق نقوگزارش
28 | 0
indeed١١:٣٤ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨کلمه indeed به تنهایی برای تایید حرف طرف مقابل استفاده میشه به معنی: قطعا همینطورهگزارش
283 | 1
bivouac١١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨شب مانی ای که معمولا با حداقل امکانات است، بیواکگزارش
2 | 0
gripped١٠:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٨گرفتارگزارش
41 | 1
effortlessly١٣:٢٥ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧بدون زحمتگزارش
44 | 0
coworker١٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧همکارگزارش
80 | 1
attempting١١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٨/٢٧تلاشگزارش
74 | 1
symbolically١٣:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/٢١بصورت نمادینگزارش
21 | 0
sneaky١٣:٣٩ - ١٣٩٧/٠٨/٢١ناقلا کلکگزارش
14 | 1
serialized١٣:٢٧ - ١٣٩٧/٠٨/٢١سریالیگزارش
16 | 0
lease١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٥A new lease on life تغییر یا تعمیر چیزی بطوری که مجددا قابل استفاده باشدگزارش
78 | 1
indulge١٤:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٥چیز لذت بخشی داشتن چیز لذت بخشی گرفتنگزارش
39 | 2
humor١٤:٣٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٥Sense of humor حس شوخ طبعیگزارش
67 | 4
flip١٣:٠١ - ١٣٩٧/٠٨/١٥جابجایی ناگهانیگزارش
18 | 1
endowed١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٤برخوردار بودن دارای ویژگی خاصی بودنگزارش
62 | 1
bulging١٤:٥٦ - ١٣٩٧/٠٨/١٣متورم، بالا آمدهگزارش
37 | 1
attributed١٣:٤٩ - ١٣٩٧/٠٨/١٣نسبت دادن، ارتباط دادن، مربوط دانستنگزارش
44 | 0
aggravation١٣:١١ - ١٣٩٧/٠٨/١٣بد شدن رابطه بین افرادگزارش
21 | 1
bypass١١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢قانون را دور زدن از قوانین سرپیچی کردنگزارش
76 | 0
weave١١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢نظرات، موضوعات، داستانها و سایر موارد متفاوت را کنار هم قرار دادن و آنها را به هم وصل کردنگزارش
103 | 1
mount١١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٨/٠٢برنامه ریزی، سازماندهی و شروع یک فعالیت یا یک مجموعه ای از حوادث پیش روگزارش
37 | 1